Varsel i Eidskog kommune

Av

Den såkalte varslingssaken i Eidskog kommune har vært en gjenganger i Glåmdalens avisspalter og på folkemunne de siste ukene. Saken tar tilsynelatende stadig nye vendinger uten at vi har kommet nærmere det vi tror alle ønsker – å få saken raskt og korrekt behandlet.

DEL

MeningerRådmann, ordfører og senere settevaraordfører Woie har fulgt alle anbefalinger som de har fått fra kommunens jurister, Fylkesmann og to departement for å gi henvendelsen den behandlingen et slikt varsel krever og fortjener. Dette er viktig både for varsleren og de som evt. er varslet på. Det er også først da saken er mottatt at en kan konkludere om det faktisk dreier seg om en varslingssak. Det er særskilte krav for å kunne kalle et påstått varsel et faktisk varsel.

Fylkesmannen skriver i sitt brev av 31.10.18 til Kontrollutvalget at:

  • «man likevel så langt det er mulig skal tilstrebe en intern oppfølgning av varslingssaker (...) En kostnadseffektiv håndtering på lavest mulig nivå».
  • I samme brev konstateres det også at Kontrollutvalget ikke skal ha noen rolle i oppfølgningen av saken, da dette vil være i strid med rollen utvalget ha mht. etterfølgende kontroll.
  • Fylkesmannen tilrår i samme brev er derfor at varselet oversendes fungerende ordfører. Så skjedde dessverre ikke.

Etter en ny henvendelse fra advokat Birthe Eriksen hvor habilitetsinnsigelsen mot ordfører opprettholdes, skriver Fylkesmannen i et nytt brev 7.11. at det kan være hensiktsmessig at kommunestyret velger en fungerende varaordfører og ber denne om å gjennomgå varslet med tanke på å foreslå prosess for videre oppfølgning for kommunestyret. Denne anbefalingen fulgte kommunestyret raskt opp i ekstraordinært møte 13.11. hvor Knut Gustav Woie ble valgt til settevaraordfører for å ta imot saken.

Vedtaket fra kommunestyret fastslår videre at: saken skal oversendes settevaraordfører umiddelbart og uten ugrunnet opphold. I tillegg sier vedtaket at settevaraordfører vurderer sakens innhold og videre framdrift, og ivaretar denne i tråd med retningslinjer og prosedyrer for slik saksbehandling.

Heller ikke dette vedtaket ble fulgt opp av kontrollutvalget, og saken står fortsatt i stampe.

Som kommunestyremedlemmer blir vi opplyst gjennom møtebok fra Kontrollutvalget to dager etter kommunestyrevedtaket og mediene om at saken er trukket. Vi beklager dette da alle burde ha en sterk felles interesse av å få saken opp og avklart på rett nivå. Vi stiller oss spørrende til kommunikasjonsformen som tilsynelatende skjer gjennom mediene og ikke i de fora saken hører hjemme. Denne måten å prosedere en sak, er svært ødeleggende for Eidskog kommune som helhet og skaper stor uro og misnøye blant både eidskoginger flest og ikke minst alle som er glad i Eidskog kommune som arbeidsgiver.

Vi stiller oss også undrende til utspill fra de borgerlige partiene i Eidskog (H, FrP og V ved gruppeledere) om saken. Hvordan kan de allerede i kommunestyremøtet sette spørsmålstegn ved Woies habilitet hvis de som oss ikke kjenner saken? Det skal kun være kontrollutvalget som kjenner sakens innhold. Hvis Woie, slik Høyre hevder, skulle være inhabil; ja, så har de tilsynelatende glemt at kontrollutvalgets leder var Woies varaordfører i åtte år og en del av den politiske ledelsen.

I leserinnlegg 25. november settes det videre ut påstander om tette bånd i kommunens øverste politiske og administrative ledere. Denne mistenkeliggjøringen må begrunnes. Vi minner blant annet om at kommunens rådmann hadde vært ansatt under ett år når kontrollutvalget fikk saken oversendt i begynnelsen av august. Han pendler for øvrig fortsatt til sin bopel i Tønsberg og kan vanskelig sies å ha tette bånd til noen i vår kommune. Ordfører Haveråen startet for sin del på arbeidet som ordfører så sent som 16. juli i år.

Det hevdes videre at kommunens øverste politiske ledelse i Ap og Sp ikke har klart å håndtere saken. Vi er sterkt uenige! Ordfører og settevaraordfører har fulgt alle råd og anbefalinger som de har fått og innhentet fra jurist, Fylkesmann og to departement. De som ikke har fulgt opp eksterne råd og kommunestyrets vedtak i denne saken, er kontrollutvalget og advokat. Vi stiller oss svært undrende til denne bevisste treneringen som verken ordfører Haveråen eller settevaraordfører Woie kan ta ansvar for.

Vi lurer også på om de samme gruppelederne har tatt litt for mye Møllers Tran med hensyn til inhabilitet og Eidskog Aps og Eidskog Sp innflytelse når de hevder at alle kommuner i Hedmark vil være inhabile i deres forslag om valg av settekommune til å behandle saken.

Vi ønsker alt annet enn at denne saken skal være gjenstand for politisk spill. Vi ønsker å få saken opp og avgjort! For oss er det viktigst at vi kan bruke tiden på virkelige politiske saker, og arbeide for å videreutvikle det gode eidskogsamfunnet.

Vi er derfor glade for at arbeidsmiljøutvalget i kommunen har vedtatt en revidert varslingsplakat hvor varsler av denne typen skal sendes et eksternt varslingskontor hvor de vil bli håndtert av erfarne jurister fra dag én. Hvis heller ikke dette er tilfredsstillende for advokat Eriksen imøteser vi et sivilt søksmål hvor partene kan møtes i retten for å få sakens alle realiteter belyst!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags