(Østlendingen)

Høyesterett slår enstemmig fast at Eidsivating lagmannsrett tolket loven feil da fire av de ulvetiltalte ble dømt etter den mildere naturmangfoldsloven og ikke etter straffelovens paragraf 152 b som i alt fem tiltalte ble dømt etter i Sør-Østerdal tingrett.

Både dommen i tingretten og i lagmannsretten ble anket videre til Høyesterett.

Hovedmannen

Høyesterett har enstemmig dømt hovedtiltalte, Dennis Nordahl fra Elverum til fengsel i ett år. I dommen ligger også felling av ulv på åte. I tillegg mister Nordahl retten til å drive jakt og fangst i tre år.

I lagmannsretten ble Nordahl dømt til fengsel i ni måneder og jakttap i fem år. Tingrettsdommen lød på fengsel i ett år og åtte måneders fengsel og jakttap i fem år.

LES OGSÅ: - Vil skremme folk fra å skyte ulv

Høyesterett har dømt en 44 åring fra Elverum til fengsel i fem måneder og for jakttap i tre år. I lagmannsretten lød dommen på fem måneder og tre års jakttap.

En 36 åring fra Elverum er dømt til fengsel i fem måneder mot 120 dager i lagmannsretten. Han dømmes også til tre måneders jakttap.

Høyesterett har dømt en 54 åring fra Elverum til fengsel i 120 dager, den samme dommen som han fikk i lagmannsretten. Også han mister jaktretten i tre år.

Svein Ove Nordsveen fra Engerdal som ble dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten får dommen fra lagmannsretten opphevet. Saken hans vil komme opp i en ny lagmannsrett senere.

"Minske en bestand"

Eidsivating lagmannsrett omgjorde dommen i Sør-Østerdal tingrett. Lagmannsretten mente at de tiltalte måtte dømmes etter naturmangfoldsloven og ikke etter straffeloven. Lagmannsretten mente at uttrykket "minske en bestand" i straffelovens 152 b ikke kunne brukes da ulvebestanden er økende.

Økokrim anket dommen. Og har fått enstemmig tilslutning fra Høyesterett om at straffeloven må brukes på ulvejakten i Strandbygda i 20014. Derfor opphever Høyesterett dommen i lagmannsretten. Dommene er likevel lavere enn den opphevede tingrettsdommen.

Høyesterett mener at jakten på de tre ulvene i Strandbygda utgjorde et forsøk på å minske bestanden.

Høyesterett viser til at straffelovens paragraf 152 b kom inn i straffeloven for å styrke vernet av miljøet og spesielt de alvorligste formene for miljøkriminalitet.

Kun tre ulvekull

Høyesterett legger til grunn at det var mellom 50 ulver som oppholdt seg på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige da den ulovlige jakten fant sted.

Omkring 30 ble regnet som rent norske. Kun tre familiegrupper hadde tilhold i Norge. Høyesterett slår fast at uttak av tre dyr, er med på å minske denne bestanden. Forsøk på uttak må derfor dømmes etter straffeloven, ifølge Høyesterett.

Ved straffeutmålingen legger Høyesterett vekt på at jakten var godt planlagt og godt organisert og at formålet var å ta ut en gruppe på tre dyr, hvor to av dem var et par og at jakten fant sted i yngletiden. At forsøket ikke lyktes har betydning for straffeutmålingen.

Allmennpreventive hensyn veier også tungt i dommen.

LES ALT OM ULVESAKEN HER