Ønsket om ulveinnspill skyldes at Stortinget har bedt regjeringen om å fremme en sak innen 10. mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.

– Vi ønsker å følge opp Stortingets vedtak, og tror at jo flere vi får innspill fra i denne prosessen, jo bedre. Derfor har vi gått ut til de fremste juridiske ekspertmiljøene på universiteter og høyskoler, og inviterer også andre til å komme med innspill når det gjelder å følge opp Stortingets vedtak sett opp mot naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, sier Helgesen til NTB.

Han sier regjeringen også ønsker innspill fra miljøer som har tydelige interesser i saken, og sikter ikke minst til skogeierne, utmarkskommunene og Bondelaget.

Helgesen ga  også  Grønt lys for utvidet ulvejakt tirsdag.

Kort frist

Den korte tidsfristen og den omfattende listen over departementets ønsker, gjør imidlertid at svært få har kunnet påta seg oppdraget. Professor Geir Ulfstein og professor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo har imidlertid sagt ja til å vurdere Bernkonvensjonen og en begrenset del av naturmangfoldsloven. 

– Fristen er så kort at svært mange på universitetssiden har måttet si at de ikke har kapasitet. Vi har nå en prosess på gang hvor vi gjør en jobb, men hvor vi også ønsker eksterne vurderinger. Vi har ikke diktert noe resultat, og inviterer derfor ulike aktører med ulike syn, sier statsråden som har sendt ut til sammen ni spørsmål som han ønsker innspill på.

– Med disse spørsmålene vil vi fange opp bredden av argumenter som har vært oppe i debatten. Vi får se hva som kommer. Folk står fritt til å kommentere på det de har spesielle forutsetninger for å mene noe om, sier Helgesen. 

– For snevert

De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen. Bråket startet da Klima- og miljødepartementet reduserte kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen. 

Departementets lovavdeling konkluderte da med at skadeomfang og skadepotensial for de aktuelle ulverevirene er svært begrenset, samt at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling.

Et flertall på Stortinget bestående av Høyre, Frp, Ap og KrF mener lovverket er tolket for snevert og ba 31. januar om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv. Regjeringens vurdering er kritisert for å være for snever og ikke forholde seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser.

Tolkningsrom

– Hvis det kommer synspunkter som gir et større tolkningsrom enn det lovavdelingen har lagt til grunn, vil vi ta det inn i saken til Stortinget, sier Helgesen. Han understreker imidlertid at det ikke er kommet nye momenter i saken som skulle tilsi at lovavdelingen selv vil vurderer saken annerledes.

– Lovavdelingen har hatt all tilgjengelig dokumentasjon, og har blant annet vurdert ulike syn fra Klima- og miljødepartementet og Landbruksdepartementet, sier Helgesen.

Fristen for å sende inn skriftlige innspill er mandag 27. februar.

(©NTB)