Ulvemotstanden i felles fylkesting begynte med at Rune Øygarden (H) fremmet et forberedt forslag til fylkestinget i Hedmark, som gikk ut på at regjeringens ulvemelding må trekkes tilbake. Også opplendingene ville være med på å protestere mot regjeringen ulvemelding, og på felles fylkesting i Hamar onsdag kveld ble det fremmet et felles forslag fra H, Frp, Sp, Ap og KrF. Dette forslaget ble vedtatt med et stort flertall.

SV, V og Miljøpartiet De Grønne (se egen sak) hadde egne forslag.

Forlanger ny ulvemelding

I det vedtatte forslaget krever fylkestingene i Hedmark og Oppland blant annet:

• at regjeringen trekker tilbake stortingsmeldingen «Ulv i norsk natur».

• at Stortinget får innholdet i Bernkonvensjonen gjennomgått på nytt med bakgrunn i nytt kunnskapsgrunnlag, både i forhold til genetisk forskning og konsekvenser for nærings-, samfunns- og dyrevelferdsinteresser.

• at regjeringen snarest mulig legger fram en ny melding, basert på resultatet av en gjennomgang av Bernkonvensjonen.

• at regjeringen tar grep for å redde beitenæringa for at målet om økt matberedskap og matproduksjon i Norge skal nås.

Mangler legitimitet

Videre mener fylkestingene:

• at dagens ulveforvaltning mangler legitimitet i de lokalsamfunn og deler av landet som er berørt, både innenfor og utenfor ulvesonen. Arten er ikke utryddingstruet og nærings- og samfunnsinteresser, utover vern, ivaretas ikke i tilstrekkelig grad.

• at utmarka i Oppland og Hedmark primært skal brukes til beite, jakt, fiske og friluftsliv.

• at rovviltforvaltningen må ta inn over seg nasjonale og internasjonale forpliktelser i forhold til villrein og tamrein.

• at konsekvensene for enkeltmennesker, lokalsamfunn, dyrevelferd og artsmangfold som skal bære ulempene ved dagens ulveforvaltning er urimelige og at det må finnes politiske løsninger som bygger på lokaldemokratiske prinsipper.

• at bestandsmålet for ulv i Norge må reduseres og ses i sammenheng med grenseulven og ulvebestanden i Sverige. Streifulv fra naboland må tas ut utenom ordinær forvaltning av den norske ulvebestanden.

• at for å få en mer effektiv lokal forvaltning av ulv må det settes en årlig kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona, som for jerv og bjørn.

• at avgjørelsesmyndigheten for skadefelling må delegeres til rovviltnemndene, sånn at avgjørelsene i kritiske situasjoner kan tas vesentlig raskere enn i dag.

• At gode erstatningsordninger for den enkelte berørte må sikres, og at områder som får en særskilt belastning må få økonomisk kompensasjon.

Glad for bred enighet

– Jeg er glad for at vi fikk til en så bred enighet i felles fylkesting, uttaler gruppeleder Lasse Juliussen (Ap).

Også initiativtaker Rune Øygarden (H) var godt fornøyd etter behandlingen av ulveuttalelsen.