– Jeg ber om fritak fra styrevervet fordi styret og jeg som styremedlem, oppnevnt/valgt av kommunen, i møtet 28. juni ble anmodet av rådmannens administrasjon om å være positiv til å bidra slik at kommunen får endret Prop 135 for at også Kongsvinger Boligstiftelse blir omfattet av lovverket som skal behandles i Stortinget i løpet av høstsesjonen.(...), Jeg mener det vil være illojalt mot stiftelsen å imøtekomme kommunens ønske, og jeg vil ikke være lojal til stiftelsen og oppgaven som styremedlem dersom jeg bidrar i et arbeid for at Kongsvinger Boligstiftelse skal nedlegges og boligene overtas av Kongsvinger kommune, skriver han i sin redegjørelse til kommunen.

Hanestad konstaterer at selv om Stiftelsesklagenemnda avviste Kongsvinger kommunes ønske om å oppheve Kongsvinger boligstiftelse i 2020 – like etter at Lotteri- og Stiftelsestilsynet også kom til samme konklusjon, fortsetter kommuneadministrasjonen likevel arbeidet for å få en lovendring. Det synes han er uakseptabelt.

Særlig oppgitt er han over at arbeidet med en kommunal boligpolitisk plan i Kongsvinger er blitt skadelidende. Det mener han rammer boligstiftelsens viktigste oppgave, nemlig å skaffe boliger til vanskeligstilte innbyggere.

Vanskeligstilte innbyggere

Da boligstiftelsesens styre i sommer ble orientert av kommuneadministrasjonen om status for arbeidet med boligpolitisk plan, fikk de vite at kommunen fortsatt vil prioritere å arbeide for å overta boligstiftelsen ved å få,endret innholdet i lovverket. Det synes Hanestad er uakseptabelt.

– Som styremedlem hadde jeg håp om at man skulle komme videre i arbeidet med boliger for vanskeligstilte basert på en vedtatt boligpolitisk plan og en fornyet samarbeidsavtale med utviklingsmuligheter og gode løsninger på utfordringer. Boligstiftelsens styre sendte derfor formannskapet ved ordfører et brev 8. juni 2020 signert av alle styremedlemmene for å markere et enstemmig ønske om å komme videre i et framtidsrettet arbeid med boliger for vanskeligstilte. Så har ikke skjedd, og det har nå gått to år og fem måneder. Kommunen jobber fortsatt for en lovendring selv etter at et omfattende høringssvar fra kommunen og KOBBL på et høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet på Opphevelse av boligstiftelser (som er opprettet av kommune) ikke ble hensyntatt, konstaterer han tørt i brevet til kommunen.

Vil ikke si mer

Selv avslår Hanestad overfor Glåmdalen å utdype sin beslutning ytterligere, og henviser til sin skriftlige begrunnelse sendt til kommunen tidligere denne uka.

– Jeg har sagt det som skal sies i brevet. Det får være tydelig nok, sier han til avisa.

BAKGRUNN

  • Kongsvinger boligstiftelse er en stiftelse opprettet i 1969 av Kongsvinger kommune og Kongsvinger og omegns boligbyggelag (KOBBL). Boligstiftelsen er et selvstendig rettssubjekt med et samfunnsnyttig formål: å skaffe, drifte og vedlikeholde, samt leie ut boliger til vanskeligstilte i Kongsvinger.
  • Boligstiftelsen er en egen selvstendig virksomhet, men det er kommunen som bestemmer hvem som skal bo i stiftelsens leiligheter.
  • Kongsvinger boligstiftelse eier 325 leiligheter rundt omkring i Kongsvinger kommune, blant annet 88 borettslagsleiligheter i tillegg til en blokk med 23 leiligheter, en enebolig, samt ulike leilighetsbygg. De fleste boenhetene ligger innenfor bygrensen, men boligstiftelsen har også leiligheter på Roverud, Lundersæter og Austmarka.
  • Boenhetene er delt inn i følgende kategorier: Leiligheter til eldre pleie- og omsorgstrengende, leiligheter innenfor psykisk helse, leiligheter til psykisk utviklingshemmede samt leiligheter til økonomisk og sosialt vanskeligstilte.
  • Ifølge det godkjente 2021-regnskapet for Kongsvinger boligstiftelse er verdien av boligmassen anslått å være på 129 millioner kroner.
  • Sjur Strand er fungerende daglig leder, etter at tidligere daglig leder Geir Hagerud sa opp sin stilling tidligere i år.