Knusende dom over nytt røntgensystem – en fare for pasientsikkerheten

HART PRESSET: De ansatte ved Sykehuset Innlandet har vært under hardt press for å hindre at pasientene rammes av et røntgensystem som ikke fungerer som det skal

HART PRESSET: De ansatte ved Sykehuset Innlandet har vært under hardt press for å hindre at pasientene rammes av et røntgensystem som ikke fungerer som det skal Foto:

Riksrevisjonen kommer med knusende kritikk av det nye radiologisystemet som Sykehuset Innlandet har slitt med i mange år.

DEL

– Gjennomføringen av radiologiprogrammet er sterkt kritikkverdig. Det har gitt betydelige økonomiske tap og kan ha ført til alvorlig svikt i sikkerheten for pasientene, er Riksrevisjonens konklusjon.

Det er i rapporten fra Riksrevisjonen om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2017 at Helse Sør-Øst får en knusende dom. Gjennomføringen av radiologiprogrammet RIS/PACS holder på ingen måte mål.

Det vet Sykehuset Innlandet alt om. De har vært pilotsykehus for det systemet som var omtalt som «hyllevare» da Helse Sør-Øst vedtok kjøpet. Men som viste seg å være noe helt annet og har skapt betydelige problemer, store økonomiske utgifter og ført til alvorlig fare for pasientsikkerheten.

For dårlig

– Helse Sør-Øst klarte ikke å sørge for at det i grunnlaget for anskaffelsen ble avklart og tydelig nok hvilken løsning sykehusene hadde behov for, heller ikke å kvalitetssikre tilbudene godt nok. Det er sterkt kritikkverdig at styringen av programmet har vært så svak, og det er alvorlig at dette kan ha gått ut over pasientsikkerheten, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen slår fast at Helse Sør-Øst har utført arbeidet med et felles radiologiprogram på en slik måte at det har hatt negative konsekvenser for pasientbehandlingen. Antall brudd på pasientsikkerheten har økt.

- I 2012 ble det meldt inn fem uønskede hendelser på radiologiområdet i forbindelse med pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet HF. I 2017, da den nye radiologiløsningen var i produksjon, var antall uønskede hendelser steget til 110. Situasjonen har skapt usikkerhet om resultatet av de radiologiske undersøkelsene og ført til behov for omfattende manuelle kontrollrutiner, heter det i rapporten.

NÅDELØS: Riksrevisor Per-Kristian Foss med hard kritikk av Helse Sør-Øst og anskaffelsen av nytt radiologisystem.

NÅDELØS: Riksrevisor Per-Kristian Foss med hard kritikk av Helse Sør-Øst og anskaffelsen av nytt radiologisystem. Foto:

Riksrevisjonen påpeker at felles radiologiløsning for helseforetakene i regionen er ett av delprogrammene i Digital fornying. Arbeidet har pågått i sju år med en løsning som har vist seg å ikke være god nok og som nå er avbestilt.

Det er brukt 270 millioner kroner på selve programmet. Samlet økonomisk tap er ennå ikke kjent. 

– De styrende organene har ikke forvaltet myndigheten sin på en målrettet og god måte, og ikke fulgt opp leverandøren godt nok. Manglende risikostyring og beslutningsevne i styrende organer har ført til at det over lang tid er brukt betydelige ressurser på en løsning som ikke var brukbar, skriver Riksrevisjonen.

Ingen nytte

Høsten 2013 ble Stortinget informert om Helse Sør-Østs program «Digital fornying» som skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling.

Det var beregnet å koste 5,5 milliarder kroner. Flere delprogrammer er etterpå stanset, forsinket eller redusert. Hittil har kostnadene vært 6,2 milliarder og Helse og omsorgsdepartementet vet ikke hva som blir sluttkostnaden. Det er foreløpig bokført et tap på 270 millioner kroner. Ingen vet hva som blir sluttsummen

– Foreløpig er det ingen nytteeffekt av dette. Det hadde vært nyttig om Stortinget hadde fått en orientering om status undervegs. Modernisering av IKT-infrastrukturen i den største helseregionen har stor betydning både helsepolitisk og økonomisk, sier Foss.

Hovedpunktene

Dette er hovedpunktene i konklusjonen fra Riksrevisjonen:

– Radiologiprogrammet har ikke nådd målet om en felles radiologiløsning som skulle sikre bedre pasientsikkerhet og økt effektivitet.

– Helse Sør-Østs arbeid med et felles radiologisystem i regionen har gitt betydelige økonomiske tap og kan ha ført til alvorlig svikt i pasientsikkerheten.

– Manglende vurderinger av regionens behov for forkant av og underveis i forhandlingsprosessen bidro til en radiologiløsning som egnet seg dårlig som felles regional løsning.

– Manglende beslutningsevne og risikostyring førte til at Helse Sør-Øst verken klarte å heve kjøpet eller å tilpasse produktet.

Lover bot og bedring

I rapporten går det fram at både Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet lover bot og bedring.

Helse Sør-Øst skal sette inn flere tiltak «for å bedre helseregionens evne til å gjennomføre større IKT-prosjekter».

Det manglet ikke på advarsler fra ansatte i Sykehuset Innlandet i løpet av de sju årene som røntgensystemet har vært under utprøving og drift, men det tok tid før noen ble hørt. Men heretter skal det blant annet legges vekt på erfaringer fra tidligere anskaffelser og produktet som tilbys.

EKSTRA SJEKK: Med nøye kontroll og ekstra bemanning har Sykehuset Innlandet prøvd å ivareta pasientsikkerheten best mulig.

EKSTRA SJEKK: Med nøye kontroll og ekstra bemanning har Sykehuset Innlandet prøvd å ivareta pasientsikkerheten best mulig. Foto:

I foretaksmøtet i januar 2019 vil også Helse Sør-Øst få beskjed fra helseministeren om å rette seg etter Riksrevisjonens anbefalinger.

- Vi har radiologisystemet i bruk ved alle sykehus. Og som kjent har innføringen vært krevende. Vi ivaretar pasientsikkerheten ved å kvalitetssikre med manuelle rutiner og ekstra bemanning, sier direktør for kvalitet og helse fag ved Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen.

Tar dette på alvor

Konserndirektør Atle Brynestad  i Helse Sør-Øst sier at de ser alvorlig på kritikken som er reist av Riksrevisjonen.

- Dette er saker som har vært kjent lenge og vi har iverksatt og iverksetter en rekke tiltak for å sikre bedre gjennomføring av IKT-prosjektene i regionen. Blant annet er helseregionens IKT-satsing omorganisert fra og med 1. oktober, sier han til GD.

Etter at styret i Helse Sør-Øst i april 2018 vedtok å avlyse videre innføring av den planlagte felles IKT-løsningen for radiologi i regionen, har Oslo universitetssykehus fått i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov.

PÅ RAMME ALVOR: Konserndirektør Atle Brynestad tar kritikken på alvor

PÅ RAMME ALVOR: Konserndirektør Atle Brynestad tar kritikken på alvor Foto:

-  Radiologiløsningen i Sykehuset Innlandet har medført store bekymringer knyttet til pasientsikkerheten, og tiltak er gjennomført forløpende for å ivareta unngå brudd på pasientsikkerheten og sikre forsvarlig behandling. Erfaringene fra arbeidet med å innføre en standardisert radiologiløsning i Sykehuset Innlandet blir verdifulle når en ny løsning nå skal anskaffes, sier han.

Han opplyser at det pågår, og er gjennomført, rekke IKT-prosjekter i henhold til mål og plan, og med store gevinster for pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst Blant disse er: Regional elektronisk pasientjournal, regional fødejournal, regional kurve- og medikasjonsløsning, regional løsning for medikamentell kreftbehandling.

Og i tillegg er den elektroniske samhandlingen styrket, blant annet mellom helseforetakene og mellom helseforetak og kommuner/legekontorer.

Styrene er for passive

Riksrevisjonen gir også en advarsel til sykehusstyrene. De er for passive når det gjelder å følge opp kvalitet og pasientsikkerhet. Per-Kristian Foss mener at den måten styrene oppnevnes på, ikke holder mål og ikke sikrer at styrene får best mulig kompetanse.

Riksrevisjonen peker på at de fleste styrene får mye informasjon, men følger selv for lite aktivt opp at de får god nok informasjon og vesentlige utfordringer. Det gjør at styrene ikke klarer å føre godt nok tilsyn med at det er forsvarlig drift og systematisk kvalitetsforbedring i behandlingen av pasienter.

– Prosessen med valg av styrer for helseforetakene er enklere og mindre dokumentert enn de rutinene som Nærings- og fiskeridepartementet har for styrevalg, konstaterer Foss.

Artikkeltags