Til styret i IKP-E16. Åpent høringsinnspill til Ny E16 Kongsvinger-E6.

Nå ønsker dere nok en gang at vi i Ullensaker skal fortelle hva vi mener om trasévalg av ny E16. Dette har vi gjort behørig tidligere, både som enkeltpersoner, organisasjoner og som kommune. Men på tross av alt vi har skrevet og fortalt så er dere ennå ikke fornøyd. Så jeg har skrevet nok et høringsinnspill og levert på portalen som dere ønsker og innenfor fristen.

Nå har jo noen vært litt tvilende til om innspillene blir lest og vektlagt i det hele tatt, men lokalavisa tror jeg nok dere leser.

Dramatiske konsekvenser

Helt fra de første forslagene som viste nye E16-traseer gjennom Ullensaker har det vært en stor folkelig motstand mot forslagene. Det gjelder også for samtlige av de AH-forslagene som ligger ute til høring nå.

Gjennom det tidlige arbeidet ble det vist, fra en lang rekke ulike organisasjoner, innbyggere og politiske partier, hvilke dramatiske konsekvenser en E16-trasé gjennom Ullensaker ville få. Samtidig ble det vist at det finnes gode alternativ som gir mindre konsekvenser og oppnår flere av målene med arbeidet, hvorav bedret trafikksikkerhet kanskje er det viktigste.

Informasjonen og arbeidet imot ny trasé gjennom Ullensaker var så omfattende og grundig at Ullensaker kommunestyre vedtok i februar 2021 at Ullensaker ikke kom til å akseptere en løsning som ikke konkluderte med påkobling på eksisterende E16 ved Nybakk.

Denne beslutningen var en naturlig konsekvens av kritiske høringsinnspill fra høsten 2020 og har også blitt fulgt opp senere både som merknader i styret i IKP-E16 og enstemmige vedtak i utvidet formannskapsmøte i Ullensaker.

Vi finner det kritikkverdig at ikke Miljødirektoratets siste veileder til bruk av V712 for vurdering av ikke-prissatte verdier ikke er benyttet i arbeidet. Dette har vi påpekt ved flere anledninger, senest under folkemøtet i Ullensaker 16/2-22.

Unison motstand

Den unisone motstanden fra innbyggere, organisasjoner og politiske partier i Ullensaker mot samtlige AH-løsninger, underskriftskampanjen «Nei til ny E16 i Ullensaker!» med til nå 2689 underskrifter og nesten 5.000 medlemmer i Facebook-gruppa, i tillegg til de dårlige faglige vurderingene bak disse løsningene får være tilstrekkelig til at disse korridorene forkastes og aldri tas opp igjen. Underskriftskampanjen kan finnes her.

Det har vært forventet at høringsinnspill skulle synke betydelig i denne runden med høringer i forhold til de innledende. Etter vedtaket i kommunestyret i Ullensaker er det en akseptert forståelse blant innbyggerne i Ullensaker at det ikke blir etablert en ny trase gjennom kommunen, og veldig mange har slått seg til ro med det. Dette kan ikke på noen som helst måte tolkes som at motstanden er mindre nå. Tvert imot er det vår opplevelse at den har økt etter hvert som kunnskapsgrunnlaget og informasjon har blitt bedre i befolkningen.

Mange opplever det som arrogant fra prosjektet og IKP-E16 å spørre om nye høringsuttalelser når det allerede er levert inn uttalelser på samme traseforslag tidligere. Dette ble blant annet diskutert i folkemøtet i Ullensaker tidligere i år.

På bakgrunn av faglig informasjon, informasjon, opplysninger og motstand hos lokalbefolkningen og den unisone politiske motstanden mot AH-løsningen, oppfordrer Ullensaker Venstre til at AH-traseene forkastes umiddelbart og ikke på noe tidspunkt vurderes igjen. Vi oppfordrer også styret i IKP-E16 å arbeide for å finne ut hvilke løsninger som er akseptable for samtlige involverte kommuner og jobbe videre med disse.

Thorbjørn Merkesdal, Gruppeleder Ullensaker Venstre