Gå til sidens hovedinnhold

Venstre vil sikre gjennomslag for Solørbanen

Artikkelen er over 5 år gammel

Venstre vil sikre gjennomslag for elektrifisering av Røros og Solørbanen, og setter av 15 millioner kroner til elektrifisering av i sitt alternative statsbudsjett for 2016. SV krever svar fra samferdselsministeren om gjennomføringen.

Dermed ligger det an til at Hedmark Venstre kan få gjennomslag for å ruste opp for godsbanetrafikken gjennom Hedmark i neste års budsjett.

 – Det er viktig å sikre midler til planlegging/prosjektering av Røros og Solørbanen i 2016, sier nestleder i Hedmark Venstre, Mirjam Engelsjord.

Onsdag 3. november starter V og KrF forhandlingene med Regjeringen om neste års statsbudsjett. Da er dette en av budsjettpostene som Venstre vil ha innarbeidet i forslaget.

-Jernbaneverket kommer etter planen med sin utredning av elektrifisering av Røros og Solørbanen før jul. Skal man komme i gang med planlegging/prosjektering trengs det midler i Statsbudsjettet for neste år, påpeker hun.

Hedmark Venstre har jobbet for dette i mange år, og Engelsjord sier at det er en milepæl at de nå får gjennomslag nasjonalt.

Hedmark Venstre krever at elektrifisering av Røros- og Solørbanen kommer inn i Nasjonal Transportplan (NTP) fra 2017. Samtidig er det viktig at banestrekningene utbygges med kryssingsspor slik at effektiviteten øker. En positiv effekt er at Dovrebanen avlastes for mer godstrafikk og persontrafikken der dermed effektiviseres.

Gal retning

Engelsjord sier at utviklingen den senere tid har gått i gal retning.

– Godstrafikk på bil er sterkt økende, og dette forsterkes ved at man nå har tillatelse til 60 tonn totalvekt og vogntog opp til 25 meters lengde. Lastebileierne estimerer minst en fordobling av trafikken innen 10 år.

Venstre kan ikke akseptere den fordelingen mellom vei og bane som regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett. Riktignok satses det mye på bane på inneværende års statsbudsjett. Dette følges imidlertid ikke opp i forslaget til budsjett for 2016, der det foreslås ca 18,5 % økning på vei, mens tilsvarende på jernbane går i minus med ca 1,0 % sammenlignet med 2015-budsjettet. Investeringene på jernbane må økes kraftig hvis det skal bli enklere å velge miljøvennlig, sier hedmarkspolitikeren.

SV krever svar

Også SV er opptatt av å få gjennomført elektrifiseringen av Solørbanen og Rørosbanen. Karin Andersen har stilt et skriftlig spørsmål til  samferdselsministeren:

– Mer gods på bane krever lange, sammenhengende strekninger.

Strøm på Røros og Solørbanen gir i realiteten dobbeltspor mellom Midt-Norge og Østlandet og godsterminal på Kongsvinger kan det godset som ikke skal inn til Oslo unngå å belaste Alnabru.

Et flertall på stortinget har bedt om at det settes i gang en planleggingsprosess for å utrede konsekvensene av elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger. Når vil ministeren starte planlegging av elektrifisering på Røros/Solørbanen? spør hun.

– Stortinget har sagt ja, men Solvik-Olsen sier de mangler ferdigplanlagte prosjekt. Da må dette være noe av det viktigste å få i gang.

 Dessverre svarte ikke samferdselsministeren på spørsmålet da jeg stilte det i Stortinget.  Det er illevarslende, nettopp fordi FRP var mot dette i 2013. Derfor tar jeg det opp skriftlig. Vi kan ikke godta at han vrir seg unna og ikke følger opp det flertallet i Stortinget har sagt skal i gang, sier Karin Andersen.

Hun viser til någjeldende NTP, hvor det står:

«Det vil bli satt i gang en formell planleggingsprosess ved at Jernbaneverket får i oppdrag å utrede konsekvensene av elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger, dvs. Røros- og Solørbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Bratsberg banen.»

Samferdselskomiteen har også skrevet et kapittel om jernbane i avsnittet om regional utvikling:

«Komiteen mener at tog er et effektivt transportmiddel for reiser i og omkring byområdene, og fjerntogstrekningene knytter landsdelene sammen. Videre er fjerntogstrekningene også viktige for godstransport både innenlands og til og fra utlandet. Komiteen er tilfreds med at det settes i gang en formell planleggingsprosess ved at Jernbaneverket får i oppdrag å utrede konsekvensene av elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger.

– Alle partier - unntatt FrP - er opptatt av kapasitetsøkende tiltak for gods og forbedring av togtilbud for de reisende. Kryssingsspor, strømforsyning og stasjonstiltak er viktige tiltak, og flertallet understreker at kryssingsspor er relativt rimelige tiltak med stor positiv effekt for samfunnet.

 Flertallet er svært tilfreds med at det nå settes i gang en planleggingsprosess for å utrede konsekvensene av elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger. Flertallet er enige om at  Dovrebanen, Rørosbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Gardermobanen, Raumabanen og Solørbanen inngår i denne korridoren Trondheim-Oslo, sier Andersen i sin henvendelse til samferdselsministeren.

Kommentarer til denne saken