Forslaget ble vedtatt med 16 mot 11 stemmer. Mindretallet stemte for et motforslag til storskole som ble reist av SV og Bygdelista. De foreslo å beholde grendene, bygge opp igjen en barneskole på Skarnes samt ny ungdomsskole.

15 måneder etter at Korsmo skole ble totalskadd i brann avgjorde kommunestyret tirsdag kveld at det kommer en storskole som erstatning.

Demonstranter møtte fram med plakater før møtets start for å markere sin støtte til grendeskolene.

 

Underskriftskampanje

Ordfører Knut Hvithammer (Ap) fikk underskriftslister tidligere på dagen tirsdag.

- La Disenå barneskole bestå og Slå ring rundt Slåstad skole leverte lister der over 500 hadde skrevet under for å bevare grendeskolene.

Mer enn 180 tilhørere hadde møtt opp for å følge møtet, som også ble streamet på Sør Odal kommunes hjemmeside.

Møtet begynte klokka 19.00 i kantina ved Skarnes videregående skole. Først klokka 23.10 ble saken avgjort. Etter fire timers debatt.

Høy temperatur

Skolesaken i Sør-Odal har skapt et voldsomt engasjement. Ikke minst i grendene.

Det var på forhånd ventet at representantene ville stemme slik at Det blir ja til storskole

Det betyr at fire grendeskoler blir nedlagt.

Demonstranter

Allerede en time før møtet ble satt klokka 19, var de første demonstrantene på plass.

– Folket har talt. Nei til gigantskole, lød en av plakatene, som viste til Glåmdalens meningsmåling om flertall for å bevare de fire grendeskolene Disenå, Ullern, Sander og Slåstad.

– Hvem er viktigst? Noen ansatte eller barna? sto det på en annen plakat.

De første demonstrantene var fra Disenå og Slåstad.

Flertallsinnstillingen fra formannskapet er at Sør-Odal kommune bygger ny felles skole for alle trinn, og at kostnadsestimatet fra Norconsult på 347 millioner kroner legges til grunn for videre planlegging og prosjektering.

Estimert lånebehov er 213 millioner koner. Tomta ved Korsmo skole og idrettsplassen er tenkt benyttet som areal for ny skole.

Elever fra Slåstad, Disenå, Ullern og Sander skolekrets overføres Skarnes skolekrets når skolen står ferdig, og legges ned når ny skole er klar. Slik lyder forslaget.

Skolesaken i Sør-Odal

  • Sør-Odal kommune skal nå ta stilling til hvordan framtidas skole skal se ut.
  • Rådmann Rune Hallingstads anbefaling er det bygges én felles 1-10 skole i Sør-Odal som erstatning for Korsmo etter skolebrannen.
  • Dermed vil man også få gjort noe med ungdomsskolen, som er undervisningsbygget i dårligst forfatning.
  • Tomta ved Korsmo skole og idrettsplassen er sett ut som mest passende.
  • En ny storskole vil få omkring 800 elever og har en prislapp på anslagsvis 347 millioner kroner.
  • Sier et flertall av politikerne ja, vil grendeskolene Disenå, Ullern, Sander og Slåstad bli lagt ned.
  • Tirsdag 5. april ble saken behandlet i formannskapet.
  • De fem representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre sa ja til storskole.
  • De to representantene fra SV og Sør-Odal Bygdeliste sa nei.
  • Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret tirsdag 12. april.

Før debatten ble satt i gang, redegjorde rådmannen  for saksframlegget og begrunnet hvorfor administrasjonen går inn for å bygge en storskole på Korsmo-tomta.

Ordfører Knut Hvithammer (Ap)  begrunnet hvorfor han og AP-gruppa nå går inn for å legge ned grendeskoler og bygge en ny storskole.

- Jeg vært tilhenger i flere perioder av grendeskoler. Nå er det skåret til beinet. Jeg mener man må ta strukturelle grep for bærekraftig skole for neste generasjon og ha midler til helse og omsorg, sa ordføreren.

Varaordfører Heidi Hitland (Sp) talte også for Senterparti-gruppas ja til å bygge en  1-10-skole.

- En ny skole vil være attraktiv og skape gode fagmiljøer og fleksibilitet. Det er helt nødvendig at vi nå gjør et vedtak. Når vi uansett skal bygge en barneskole på Skarnes, må kommunen benytte anledningen til også å bygge ungdomsskole, sa Hitland.

Fremmet motforslag

Sigrun Kristoffersen (SV) og  Petter Runden (Bygdelista) reiste på nytt forslaget som tidligere ble reist i formannskapet.

1) Dagens grendeskolestruktur opprettholdes

2) Det vedtas gjenoppbygging av ny barneskole for Skarnes krets. Kostnadsestimatet er på 110 mill. Lånebehovet på 23 mill . kroner.

3) Det vedtas å bygge ny ungdomsskole for Sør-Odal. Kostnadsestimatet er på 108 mill. Lånebehovet er på 86 mill. kroner.

 4) Rådmannen bes utrede spørsmål vedrørende lokalisering av skolebyggene i hht gjeldende regelverk (herunder forskrift om miljøretta helsevern og forskrift om helse, miljø og sikkerhet i skoler og barnehager). Saken fremlegges snarest mulig for behandling i kommunestyret.

 5) Rådmannen etablerer en prosjektorganisasjon for byggeprosjektet.

6) I tråd med vedtak 010/15 legger rådmannen høsten 2016 frem en Detaljert prosjektplan for gjennomføring av byggeprosjektet. Særlig skal vektlegges: a) Fremdriftsplan for prosjektet b)Romprogram for utvikling av skolebygget c) Budsjett for prosjektet

 7) Rådmannen legger høsten 2016 frem en plan for pedagogisk utvikling av «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune»

Sigrun Kristoffersen (SV) stilte spørsmål ved om kommunen nå skal si opp lærere og bytte dem inn i lånegjeld.

Mørk dag

- Trenger ikke Norges største skole for å skape godt læringsmiljø og tiltrekke oss gode lærere. Og ta opp lån som får konsekvenser for innbyggerne i kommunen i 40 år, sa Petter Runden (BL).

Han advarte mot at familier tvinges til å flytte fra Sør-Odal fordi barnet ikke passer inn på skolen, når det ikke finnes valgmuligheter.

Runden mente også at det er sannsynlig at det etableres en privatskole i kommunen som følge av dette. Og at vi går en urolig tid i møte mens en ny skole utredes i fase 2.

- En mørk dag i Sør Odal kommunes framtid, sa Runden.

Klargjorde MDG sitt syn

- Framtida ligger i det kortreiste, trygge skoleveier og god folkehelse.

MDG er et parti som ønsker å prioritere syklister og fotgjengere foran bilisme, sa Hanna Gjermundrød, som fremhevet fysisk aktivitet som folkehelsearbeid.

(Teksten fortsetter under bildet)

 

Nedleggelse av fire grendeskoler som holder i flere tiår, er også sløsing med ressurser.  Et stygt miljøregnskap, mente Gjermundrød.

- I kveld kommer vi til å vedta at det uansett skal bygges en ny skole. De grønne mener at vi må ta barns oppvekstmiljø på alvor.

Plassere skolen mellom riksvei og ny motorvei er lite framtidsrettet. Tettsted mulig legge ny skole i nærhet til natur. Kommunen legge større innsats i å finne alternativ skoletomt til Korsmo. Ungdomsskolen i dag ligger for sentralt, sa Gjermundrød

MDG går inn for å bygge ny kretsskole for Skarnes og ny ungdomsskole.

LES OGSÅ: Klart flertall mot storskole i meningsmåling.

Barnas beste

Anne-Mette Øvrum (H) understreket hvor viktig det er å ta barnas oppveksvilkår på alvor. Og skape en bærekraftig utvikling.

- Vi må sette elevene i fokus. Alle fagetatene vil ha en 1-10-skole og rådmannen har gitt en knakende god redegjørelse. Vi støtter formannskapets forslag. Nok snakket. Nok utredet. På tide med handling, sa Øvrum.

Aps gruppeleder Tor Egil Pålerud påpeker at Ap fikk tyn under valgkampen fordi vi ikke hadde tatt standpunkt. Fordi Ap ikke har vært klare nok i denne saken.

- Vi ønsket å vurdere opplysningene før tok beslutning. Noen har kanskje lovet litt mer enn de skulle. At det er for lav takhøyde i Sør Odal Ap er ikke tilfelle. Som gruppeleder har jeg fått kjenne på engasjementet.

Nettvett

Ungdomsrepresentantene i SOBUR har etterlyst nettvett av de voksne i denne saken. Det sluttet Pålerud seg til:

- Når mine gutter blir bekymret for pappa, ringer hjem og lurer på hvordan det går, da synes jeg det har gått for langt. Jeg tok rollen for å se om det var mulig komme til et kompromiss. Kanskje beholde Sander-skolen, kanskje en til. Jeg greide ikke få til det. I møte med framtidas skolekrav er det ikke nok å være tilhenger av dagens struktur.

Landet på standpunkt når fagetatene har vært så klare. Etterlyser respekt for det valget jeg har gjort.

Hverdagen etter vedtaket blir viktig å takle. Uansett resultat her i dag. Vi skal møtes på butikken, på fotballbanen og i bursdager, sa Pålerud.

 

Snakket for grendene

Uavhengig Erland Nordsetmoen viste til gleden ved å skape aktivitet i grender som Slåstad:

-  Det blir ikke øyeblikkelig slutt med dugnadsånden i grendene, men etterveksten blir borte og entusiasmen blir brutt.

Tara Kristine Bale fra Pensjonistpartiet ville være folkets røst. Har plukket ut hva folk mener. Hun refererer til seksåringen som sokner til Disenå skole: De må ikke pakke sammen skolen.

Seksåringen som har en drøm om vokse opp grend i Odalen med barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

- Det er mange sterke følelser om dagen. Folk er sinte, fortvilte, føler seg lurt. Hvordan skal de  få hverdagen til å gå opp, rekke å hente unga på SFO, orke å stille opp på aktiviteter. Hvordan 6-åringen skal ha det de neste 10 åra da tidsklemma drar seg til.

Vi representerer familiene, der flertallet har bedt oss bevare grendeskolene. Jeg håper dere går hjem med god samvittighet for at dere representerer velgerne og deres parti, sa Bale.