Gå til sidens hovedinnhold

Vi er selvfølgelig interessert i at E16 skal fortsette i den retningen det er påbegynt, men vi er også åpne for å flytte bedriften vår til f.eks. Hernesmoen Næringspark, hvis det blir trasévalg som krysser Glomma nærmere Kongsvinger.

Dekk Team AS avd Skarnes

Korridor for E16 må gå Syd for Glomma gjennom Sør-Odal. Argumentene er: Kortest vei, minst tap av dyrket og dyrkbar mark. Billigst.

Sverre Aandstad

I Nye Veiers innspill til NTP 2022 -2033 er det foreslått en alternativ veitrasé sør for Glomma med kobling mot fv. 175 ved Disenå. En slik kobling vil være svært problematisk trafikksikkerhetsmessig, blant annet på grunn av at fv. 175 går gjennom Skarnes sentrum, og det vil kreves store endringer/tiltak på fylkesveien.

Fylkeskommunene

En av de viktigste grunnene til at folk bosetter seg i Odalen er at de setter pris på natur. Jeg mener vi skyter oss selv i foten hvis vi ender med å legge veien gjennom tur- og rekreasjonsområdet ved Tronbøl og Øktner. Det siste vi trenger er en motorvei som skjærer opp Skarnes i enda et lite ubrukelig kakestykke.

Jim Øktner

For Guds skyld få dette gjort raskt. I 1997 var motorveien mellom Kløfta og Kongsvinger påbegynt og jeg, født i 1943, sa til min kone at du skal se vi opplever dette i vår tid. Nå i 2020 kan jeg vel fastslå at det opplever vi ikke, men det er jo helt utrolig at et slikt enkelt veiprosjekt kan bli sauset bort.

Terje Løken

Det er viktig for bedriftene i begge odalskommuner at veien kobler seg til Slomarka, samt gjerne gir raskest mulig veg over til Gardermoen og E6. Dette betyr at alternativ NORD fortsatt er er et interessant valg for flere bedrifter. Bedriftene er opptatt av at det blir vei nå – snarest mulig!

Odal Næringshage

Vi ønsker en trasé som legger beslag på minst mulig dyrket mark, og samtidig en trafikksikker og effektiv avvikling av trafikken mot E6. Vi ønsker derfor en parsell sør for Glomma fra Slobrua mot Nybakk og derfra et mer nordlig knutepunkt på E6, Jessheim/Gardermoen.

NAF Solør, Vinger og Odal

Synes man skal fortsette på E16 slik den er nå fordi det allerede er en påbegynt trasé. Ikke sløse med penger unødvendig når veien som er relativt ny kan videreføres.

Kristine

Nes FrPs standpunkt for trasévalg for ny E16 gjennom Nes er at sørlig trasé velges. En slik plassering av ny vei vil medføre at kommunesenteret Årnes kommunikasjonsmessig vil være i stand til å takle forventet vekst i henhold til gjeldende kommuneplan.

Nes Frp

Det er bare å forestille seg virkningen hvis hver eneste lastebiltur inn og ut av hvert selskap ble forkortet med 10 minutter. Hele regionen vil bli mer attraktiv. Vi bør unngår fristelsen til å fokusere for skarpt på lokale interesser på bekostning av det større bildet.

7sterke

Trasé Skarnes, Skogbygd, Fenstad og Jessheim gavner ikke Nes. Den kommer bare til å lage ulemper, samt ødelegge flotte matjordområder. Veien bør gå om Årnes, da vi trenger ny innfartsåre til vårt vedtatte bygdesentrum.

Torgeir Breen

Jeg har aldri hørt om noe det har vært somla så mye med som denne veien. Få staka ut kursen. Og gjennomfør. Ferdig snakka.

Robert

Det er behov for en omfattende lokal kartlegging for å vurdere konsekvenser av en mulig veikorridor på sørsiden av elva. Disenå grunneierlag stiller seg positiv til å bidra inn i det videre planarbeidet.

Sverre Gulbrandsen-Dahl

Øvre Romerike Natur og Ungdom mener at det i dag er for mye natur, dyrkbar jord og dyrket mark som må vike for veier og asfalt. I Artsdatabanken er det registrert mange funn av den sterkt truede Kløverhumla, og de fleste av funnene ligger midt mellom Jessheim og Gardermoen.

Sonja Irene Nore

Nye E16 fra Kongsvinger til E6 må gjennomføres ved at man lager en korridor som binder de to eksisterende korridorene som finnes i dag, sammen. For å unngå at fylkesvei 174 blir belastet fra Nybakk og inn mot Jessheim er det derfor et alternativ å avgiftsbelegge denne strekningen, og ikke strekningen E16 Nybakk - Kløfta.

Siv B. Thorshaug

Det er viktig at det blir en god tilkobling/kryssløsning mot fylkesvei 24.

Norges Lastebileier-Forbund Innlandet

En ny vei vil alltid skape diskusjon. Alle vil ha vei, men ingen vil ha den som nabo. Vi bor ved Solbakken et sted hvor det var bestemt at den nye traseen skulle gå. Vi mener det ikke er den beste løsningen for ny vei. Det blir veldig trangt mellom våre boliger og Glomma.

May Lis Vikerhaug Martinsen

NVE ber om at nærføring til Vorma og Glomma unngås, og at det legges opp til færrest mulige kryssinger av disse store elvene. Øvrige vassdrag bør krysses med bru.

NVE

Selv bor vi i Oslo, men ønsker å flytte ut til Skarnes i løpet av neste år. Viktige punkter for oss: – En solid, trygg og god pendlervei inn til Oslo som bidrar til god trafikkflyt og ivaretar sikkerhet. – At barn og unge i Sør Odal skal ha en skolehverdag fri for støy fra motorvei og med ren luft i skolegården. – At barn og unge i Sør Odal skal ha et idretts og aktivitetsanlegg fri for støy fra motorvei og fri for unødvendig forurensning.

Johan Octavio Rød

Ser ingen god grunn til å ødelegge nye, store friluftsareal, når E16 fra Kløfta er mer enn god nok.

Svein Vidar Sandvold

Det sørlige alternativet som rammer elvemøtet ved Nes kirkeruiner vil gi ubotelige, negative påvirkninger på et historisk monument som har ligget der i over 1000 år.

Anny Bo Fremmerlid, førstelektor i kunsthistorie

Rundt 300 har sagt sin klare mening om E16 – les reaksjonene her

Artikkelen er over 1 år gammel

– Nå kan man pløye opp den «gamle» E16 mellom Kløfta og Nybakk og frigjøre arealene til landbruk igjen, foreslår Knut Normand. Han er en av mange som har sterke meninger om motorveien.

For abonnenter