I regjeringens forslag til ny politireform er Romerike politidistrikt slått sammen med Follo og Østfold og vil utgjøre det nye Politidistrikt Øst.

Grensedistrikt

Politiets Fellesforbund Romerike og tillitsvalgte ved Kongsvinger politistasjon vil gå ett skritt lenger. De mener at også fem av de sju glåmdalskommunene bør legges til Politidistrikt Øst. Det gjelder Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal.

– Romerike har Gardermoen, og Østfold har de viktige grenseovergangene Svinesund og Ørje. Imidlertid er Magnor en av Norges tre største grensepasseringer. Ved å legge glåmdalsregionen under politidistrikt Øst, vil dette distriktet favne alle de mest brukte grenseovergangene.

Det sier leder Jan Arne Kongsmo og styremedlem Erik Reikrås i Politiets Fellesforbund Romerike, tillitsvalgt Veronika Amble Nærum ved Kongsvinger politistasjon og tillitsvalgt Reidar Skjønsfjell ved utlendingsseksjonen i Kongsvinger.

Les hele kronikken her!

I annen rekke

I stortingsproposisjonen om ny politireform er Kongsvinger politidistrikt tenkt som en del av Politidistrikt Innlandet.

– Det vil arealmessig bli det største politidistriktet i landet, men den grenseoverskridende kriminaliteten vil komme i annen rekke. Det vil være langt bedre å legge Kongsvinger til distrikt øst, sier de tillitsvalgte politifolkene.

De peker på at grenseoverskridende kriminalitet er et økende problem i Norge. Mennesker, narkotika, alkohol og sigaretter smugles daglig over grensen, og man ser en økende trend i antall utlendinger som tar seg ulovlig inn i landet.

Deres foreslåtte inndeling vil bety at Politidistrikt Øst får ansvar for 95 prosent av grenseovergangene på land.

– Blir en spydspiss

– Det vil bli en spydspiss i bekjempelse av grensekriminaliteten. Politidistrikt Øst vil være et grensedistrikt med robust fagmiljø og god lokalkunnskap. Det overordnede målet vil være å stoppe de kriminelle ved døra til Norge. Da vil vi spare store ressurser på å bekjempe deres kriminalitet i landet, samt uttransportering av Norge.

De to siste kommunene i glåmdalsregionen – Åsnes og Våler – blir ikke foreslått lagt til distrikt øst.

Som Glåmdal tingrett

– Disse kommunene har ingen store grenseoverganger, og deres innbyggere sokner nordover. Kommunene vi har valgt å ta med, er for øvrig de samme som inngår i Glåmdal tingrett, sier de tillitsvalgte.