Det er i forbindelse med den nye kommunereformen, der flere oppgaver vil bli lagt til de større kommunene, at regjeringen nå foreslår at 80 prosent av det statlige tilskuddet til vekstbedriftene ikke lenger skal være øremerket. Regjeringen vil bevilge det samme tilskuddet, men vil overlate til hver enkelt kommune å forvalte pengene.

– Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at mange kommuner med trang økonomi vil ha vanskelig for å bevilge det samme beløpet til vekstbedriftene. Dermed vil mange av de vernede arbeidsplassene kunne bli borte, sier Karin Andersen.

– Diskriminerende

I går hadde SV-representanten på Stortinget et møte med lederne for alle vekstbedriftene i glåmdalsdistriktet.

Samtlige frykter at konsekvensen av regjeringens forslag kan bli en rasering av arbeidsplasser i vekstbedriftene, og derfor protesterer de kraftig på forslaget, som de mener er diskriminerende overfor mennesker med en utviklingshemming og andre med sammensatte utfordringer.

– Har fungert godt i 25 år

– Ordningen med varig tilrettelagt arbeid er en følge av PU-reformen, der staten bidrar til at yrkeshemmede skal få være i meningsfullt arbeid. Slike arbeidsplasser er viktige for at mange skal fungere godt i lokalsamfunnet. Vekstbedriftene har da også vist seg å være svært nyttige, ikke bare for den enkelte arbeidstaker, men for hele samfunnet, sier Karin Andersen, og mener regjeringen med dette forslaget setter mange arbeidsplasser på spill.

– Ordningen med statlige øremerkede midler til disse arbeidsplassene har vi hatt i 25 år, og den har fungert godt. Hva er da vitsen med å endre på dette? undrer hun.

– Forslaget bryter også med FNs menneskerettskonvensjon, sier Karin Andersen.

– Vil Høyre og Frp også lokalt sette disse arbeidsplassene på spill? undrer hun.

– En reell fare

Kommunepolitiker og SV-representant Gunnar Nygård fra Nord-Odal, som bisto Karin Andersen i møte med vekstbedriftene i går, mener forslaget fra regjeringen innebærer en reell fare for at mange vekstarbeidsplasser blir borte.

– Kommunepolitikere har ingen uvilje mot å bevilge penger til vekstbedrifter, men når vi krangler om budsjetter vil det bli vanskeligere å finne dem.

– Skal utredes nærmere

– Vi foreslår at ansvaret for finansieringen og forvaltningen av varig tilrettelagt arbeid skal utredes nærmere med sikte på overføring til kommunene, sier statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet til Glåmdalen.

– Han påpeker at forslaget må ses i sammenheng med at denne gruppen arbeidstakere ofte vil være brukere av ulike aktiviseringstiltak og fritidstiltak (for eksempel dagsenter) som kommunene driver.

Kommunene er også i dag inne på finansieringssiden av vekstbedriftene gjennom at hjemkommunene til deltakerne i tiltaket minimum skal dekke en sum tilsvarende 25 prosent av det statlige tilskuddet. I meldingen legges det til grunn at en eventuell overføring av oppgaver til kommunene skal følges av tilsvarende overføring av økonomiske ressurser. Meldingen foreslår følgelig ikke å fjerne det statlige tilskuddet, men i første omgang at det skal utredes, og så får en avvente hva som blir utfallet av dette, sier Åmlid.

– Stortingsmeldingen skal etter planen behandles i Stortinget 9. juni.