Po­li­ti­ets bru­ker­un­der­sø­kel­se: – Det er en øk­ning i til­li­ten til po­li­ti­et i Inn­lan­det

– Det er en øk­ning i til­li­ten til po­li­ti­et i Inn­lan­det, sam­ti­dig som vi ser en øken­de an­del som er be­kym­ret for å bli ut­satt for svin­del el­ler be­dra­ge­ri på nett, sier po­li­ti­mes­ter Jo­han Brek­ke.