Egeberg, som for øvrig er gift med varaordfører Pernille W. Egeberg, viser til at bygningene det søkes fritak for, den gamle og nye hovedbygningen på Skinnarbøl, er bygninger som er fredet av Riksantikvaren.

Det er kun disse to bygningene det søkes fritak for, hvor kommunen har regnet ut at Egeberg skal betale 2.898 kroner.

Tidligere i år vedtok kommunestyret at fritaksreglene i eiendomsskatteloven skal benyttes dersom noen skal unntas betaling av eiendomsskatt.

I paragraf 7b i loven står det at fredede bygninger kan unntas. Eier må imidlertid søke, og det er kommunestyret som i hvert enkelt tilfelle avgjør om fritak gis eller ikke.

Det er denne paragrafen Egeberg viser til når han nå ber om å bli unntatt eiendomsskatt.

Kommunestyret har også vedtatt at det skal betales eiendomsskatt for maksimalt 120 kvadratmeter av våningshus på en landbrukseiendom. Derfor settes eiendomsskatten på de to bygningene på Skinnarbøl så lavt.

Rådmannen viser til at det kun er et fåtall bygninger i denne kategorien i kommunen, og at det ikke vil få nevneverdige konsekvenser verken økonomisk eller som presedens for andre saker. Derfor går han inn for fritak for eiendomsskatt for de nevnte eiendommene.

Formannskapet behandler saken førstkommende tirsdag.