Det går fram av innstillingen fra Runar Kristiansen, som tok fatt på jobben som rådmann for bare tre uker siden. I den forbindelse skal det sies at det meste av arbeidet som er gjort forut for innstillingen, er gjort før Kristiansen tiltrådte. Kommunens saksbehandler har vært Ellisiv Hovig, leder i næringsetaten.

Rådmannen ber kommunestyret vedta en «kravliste» i sin høringsuttalelse til NVE.

Kravliste ved nei-vedtak

«Det er lagt ned et betydelig arbeid med å identifisere og konkretisere avbøtende tiltak. Det er en fordel om flest mulig av disse tiltakene blir nedfelt i et konsesjonsvedtak ettersom det vil være forpliktende overfor utbygger. Det er ingen garanti for at NVE vil følge opp dette, men det vil sannsynligvis være enklere for NVE å sette formålstjenlige konsesjonsvilkår om de får begrunnede og konkrete forslag fra kommunen. Det anbefales derfor at listen over krav til konsesjonsvilkår inngår i kommunens vedtak, uavhengig av om den endelige høringsuttalelsen anbefaler at det gis konsesjon eller ikke», skriver rådmannen i innstillingen.

Her er hovedtrekkene i kravlista:

Landskap: Hinderlys på vindmøllene skal bare slå seg på når det kommer småfly og helikopter i nærheten. Veier og oppstillingsplasser skal legges skånsomt i terrenget, områder berørt av anleggsarbeidene skal settes i stand ved tilsåing. Det skal ikke hentes ut masse fra annet enn veilinjer og kranoppstillingsplasser.

Kulturminner og kulturmiljø: Det skal ikke gjennomføres fysiske inngrep direkte i konflikt med setervanger. Det skal settes igjen en buffersone på cirka 10 meter med vegetasjon. Minst to av de fire vindmøllene ved Ekornholsætra bør fjernes eller flyttes. Tursti/setervei mellom Sandsætra, Viksætra og Ekornholsætra over til Granlimyrkoia skal ivaretas. Det samme gjelder seterveier i Engerfjellet.

Friluftsliv: Utbygger skal bekoste nødvendig omlegging av løypenettet, oppsett av skilter og informasjonstavler, samt tilrettelegge parkeringsområder. Veiene i planområdet Songkjølen skal være åpne for biltrafikk. Det skal benyttes et toppdekke som gir framkommelighet både med sykkel og rullestol. Utbygger skal legge til rette med tilgjengelige rasteplasser på utsiktspunkt i nærheten av veg. Det skal benyttes teknologi for avising av rotorblader.

Naturmangfold: Det skal brukes eksterne biologer i detaljplanleggingen. Det skal av detaljplanen framgå hvordan det konkret skal tas hensyn til viktige naturtypeområder og lokaliteter. Det skal framgå av detaljplan hvordan det er tenkt å ta hensyn til foreslåtte avbøtende tiltak og tilpasning til hekkesesong og leieperioder slik det framgår av konsekvensutredningen.

Støy: Av hensyn til hyttefeltet ved Bjerten skal de to vindmøllene lengst sør i Engerfjellet tas ut eller flyttes. En endring av turbintype skal ikke føre til mer støy enn det som framgår av dagens planer.

Skyggekast: Endelig valg av turbiner skal ikke medføre økning i skyggekast for eksisterende bebyggelse i tilknytning til planområdene eller ny planlagt hyttebebyggelse ved Bjerten.

Drikkevann: Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse der forurensning og sikring av drikkevann vil være et viktig tema. Det antas at det vil bli behov for breddeutvidelse av Bjørtjennsvegen forbi drikkevannskilden Svarttjenn. Det må skje på innsiden av veien, og ikke i form av fylling ut mot Svarttjenn. Massene som tas ut ved breddeutvidelsen skal ikke deponeres i fylling ned mot tjernet.

Eiendomspriser: Det skal utredes hvordan vindkraftanlegg påvirker eiendomsprisene i vindkraftkommuner generelt og Nord-Odal kommune spesielt.

Landbruk: Hensyn til beitedyr skal innarbeides i transport og miljøplan. Utbygger skal finansiere en ny MIS-registrering fordi tidligere registreringer vil miste mye av sin verdi som følge av utbyggingen.

Andre forhold: Planene og oppfølging og tilsyn med arbeidet vil være viktig for å redusere konfliktene ved anlegget. Kommunen skal få anledning til å uttale seg til innholdet i detaljplan og miljø- og transportplan før NVE fatter sin beslutning.

Ap har ikke bestemt seg

Nord-Odal Arbeiderparti, som har rent flertall i kommunestyret, har ennå ikke bestemt seg for om man skal si ja eller nei til vindkraftutbygging. Leder Lasse A. Weckhorst opplyser at det skal avholdes medlemsmøter mandag 23. og mandag 30. september, her vil partiet ta endelig stilling.

– Formannskapet orientert

Varaordfører Lasse Juliusssen (Ap) mener det er feil av Torild Gravli (Frp) å hevde at formannskapet er dårlig orientert om forhandlingene med E.ON. – Ordføreren har vært veldig nøye på å holde formannskapet orientert om framdriften, hvilke hovedpunkter kommunen og utbygger har vært uenige om og hvorfor forhandlingene har trukket ut i tid, sier Juliussen.