I alt har godspakken i Nasjonal transportplan (NTP) en ramme på 18 milliarder kroner fra 2018 og fram til 2029. Første byggetrinn i oppgraderingen av Alnabruterminalen er det kanskje viktigste enkelttiltaket. I alt settes det av 4,5 milliarder kroner til arbeidet, som skal starte i neste stortingsperiode.

– Det legges nå fram en omfattende satsing på gods på jernbane de neste 12 årene. Jeg er glad for at Alnabruterminalen er prioritert slik at vi får effektiv konteinertransport inn og ut av byen, sier Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde til NTB.

Noe av det første som skal gjøres på Alnabru er å skifte ut signalanleggene. Vedlikehold og oppgradering av signalanlegg og styringssystemer er andre sentrale elementer.

– Selve navet

Oppgradering av Alnabruterminalen har vært etterspurt av bransjen selv i en årrekke.

– Alnabruterminalen er selve navet i godstransporten. Hvis ikke den fungerer, så fungerer ikke godstransporten, sier direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport til NTB.

– I tillegg er det viktig å ta vare på det vi har i dag, gjennom å sette av tilstrekkelig med midler til drift og vedlikehold, sier Kjensli.

Høyres Nikolai Astrup mener regjeringen og samarbeidspartiene gjør nettopp dette.

– Denne pakken er tre ganger så stor som godspakken vi la fram i 2015. Det settes av 916 millioner kroner hvert år i første seksårsperiode for å gjøre det mer attraktivt for godstransporten å velge bane framfor vei, sier han.

Signalanleggene

Helheten i Nasjonal transportplan blir først kjent i statsråd 5. april, men lekkasjene har vært mange og hyppige.

NTB kjenner til at godspakken i tillegg til oppgradering av Alnabruterminalen og ny godsterminal på Torgård sør for Trondheim, omfatter elektrifisering av banestrekninger med dieseldrift, nye banekoblinger og dobbeltspor samt terminaltiltak på Bergensbanen, Vestfold- og Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Kongsvingerbanen, Rørosbanen og Østfoldbanen.

– Godspakken er et viktig og helt nødvendig tiltak for å nå klimamålene. Dessuten sikres vareeier bedre framkommelighet og regularitet, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Uklar byggestart

I dag omsetter godstransport på bane for mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i året. Hensikten med godspakken er å beholde og deretter øke denne markedsandelen.

– Alle partier er enige om at mer gods må over fra vei til bane og kjøl. Over 50 prosent av pengene i den nye transportplanen går til miljøvennlig transport, sier Venstres Abid Raja, som er spesielt glad for at vedlikeholdsetterslepet går ned.

De fire samarbeidspartiene framholder at fagetatenes råd er lagt til grunn for godspakken, som sies å være samfunnsøkonomisk lønnsom. Men hvilke krysningsspor som skal komme først, hvor lange de skal være og nøyaktig hvor de skal bygges, er ennå uklart. Dette blir det opp til Bane Nor å vurdere.