Nå er Kongsvinger Taxi politianmeldt for rasediskriminering, med henvisning til straffelovens § 349. Det etter at den ene av de to lederne ved Kongsvinger Taxi, Leif Broen, i en telefonsamtale bekrefter at «hele selve næringa», altså drosjenæringen, er skeptisk og nekter å ansette tatere. Ifølge Kongsvinger Taxi gjelder dette flere drosjesentraler. Flisa Taxi er konkret navngitt, men dette avvises av styrelederen der.

Les tilsvaret fra taxinæringen her

Kuvending

Anmeldelsen er inngitt av Mona Gustavsen, som etter to måneders opplæring, to kurskvelder på Hamar og lovnad om 50 prosent stilling fikk beskjed om at de ikke ansetter tatere. Det etter at det i drosjenæringen lokalt ble kjent at hun er av taterslekt. Før det fikk hun bare positive tilbakemeldinger.

Opplæringen skjedde for øvrig etter godkjennelse fra NAV og Eskoleia, der 49-årige Mona en tid har vært en del av et offentlig arbeidsmarkedstiltak.

Den nevnte telefonsamtalen med Leif Broen om morgenen 20. november ble tatt opp. Glåmdalen har skrevet den av, og den gjengis i sin helhet i denne saken. I tillegg finnes også skriftlig dokumentasjon på at Kongsvinger Taxi ikke ansetter tatere.

Les hva Mona Gustavsen mener om saken her.

«Du er av taterfolket»

I en tekstmelding til 49-årige Mona Gustavsen fra en sjåfør med drosjeløyve i Kongsvinger heter det blant annet: «Dette går ikke på deg som person, men at du er av taterfolket.»

Videre heter det i samme melding: «Du er en alle tiders person, så jeg ønsker deg alt godt.»

Dette er sjåføren som i et par måneder foresto opplæringen av og kjørte med Mona i hans bil.

Den samme sjåføren, Erik Torgunrud, bekrefter det samme i et orienterende brev til NAV/Eskoleia om hvorfor han ikke kan fortsette opplæringen av Mona. I dette brevet skriver sjåføren at han vil bli frosset ut av de andre løyvehaverne dersom han ansetter henne. I samme brev bekrefter han at hun er uønsket som taxisjåfør både ved Kongsvinger Taxi og Flisa Taxi.

– Beskjed fra Flisa Taxi

I brevet skriver Torgunrud blant annet: «Det har også kommet fram at Flisa Taxi har gitt beskjed til Kongsvinger Taxi om at Mona Gustavsen er uønsket der som sjåfør, dette har igjen fått Kongsvinger Taxi til å få samme syn som Flisa Taxi. Jeg har fått beskjed om at hvis jeg ansatte Mona, ville jeg som løyvehaver ved Kongsvinger Taxisentral bli frosset ut og dårlig likt av andre løyvehavere.

Da jeg får slike signaler, tør jeg ikke ansatte Mona selv om jeg ville gjort det. Jeg er avhengig av et ryddig forhold til mine kolleger, og det vil dessverre føre til problemer for meg.

Mona er som person flink til å møte på jobb, så det er ikke på grunn av at hun ikke vil jobbe at vi må avbryte samarbeidet, men på grunn av ovennevnte problemer. Håper på forståelse for dette.»

«Alle tiders person»

Deretter sendte Torgunrud følgende tekstmelding (sms) på mobilen til Mona (Glåmdalen skriver her ordene helt ut, mens Torgunrud forkortet visse ord, slik det ofte gjøres i tekstmeldinger):

«Hei! Har vært temmelig opptatt, så har ikke hatt mulighet til å svare. Vi har i går hatt møte, og vi har måttet si nei til kjøring for deg hos oss. Dette går ikke på deg som person, men at du er av taterfolket. Og at vi på grunn av lynnet til tatere ikke tør ta inn folk som er tatere, på grunn av temperament, og det som da kan oppstå hvis det blir en situasjon. Jeg må bare beklage. Du er en alle tiders person. Så jeg ønsker deg alt godt, og håper Eskoleia greier å finne noe til deg. Med vennlig hilsen Erik :-)»

Har kjøreseddel

Mona Gustavsen har for øvrig fått utstedt det som heter «Kjøreseddel for persontransport mot vederlag» av Hedmark politidistrikt. Dette er en nødvendighet for å kunne arbeide som drosjesjåfør. Kjøreseddelen er undertegnet av Ingrid Kjeverud på politistasjonen på Hamar, ble utstedt 16. september i år og gjelder for 10 år.

På generelt grunnlag sier Kjeverud dette om hva som kreves for å få slik kjøreseddel:

– Vi krever en utfyllende helseattest, og vi sjekker vandel. Når det gjelder vandel, ser vi blant annet på trafikale forhold og vold med mer. Vi vurderer ut fra dette om vedkommende egner seg til slikt arbeid, blant annet at man er troverdig og har nødvendig tillit. Dessuten må man være fylt 20 år.

For å kjøre drosje i byer, kreves dessuten at man selv i dagens samfunn med GPS består en kjentmannsprøve. Den har Mona Gustavsen foreløpig ikke bestått i Kongsvinger.

På den siste, svært vanskelige prøven hadde hun 31 av 51 svar rett, mens kravet i utgangspunktet var 38 riktige svar.

Anmeldelsen

Slik lyder lovteksten i straffelovens § 349 a:

«Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller lignende virksomhet, på grunn av en persons religion eller livssyn, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre. På samme måte straffes den som i slik virksomhet nekter en person varer eller tjenester som nevnt på grunn av hans homofile legning, leveform eller orientering eller nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging.

På samme måte straffes den som av slik grunn som nevnt i første ledd, nekter en person adgang til offentlig forestilling eller oppvisning eller annen offentlig sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.

På samme vis straffes også den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i første eller annet ledd.»

Anmeldelsen ble inngitt av Mona Gustavsen ved Kongsvinger politistasjon 20. november. Saken er senere blitt overført til Solør lensmannskontor på Flisa for videre etterforskning. Påtaleansvarlig er politiadvokat Ann Elisabeth Billa ved Kongsvinger politistasjon.