Privatetterforsker Sandberg har i lang tid arbeidet for å få saken gjenopptatt.

Det var i mars 2008 Eidsivating lagmannsrett dømte en glåmdalsprest –da i 50-årene – til åtte års fengsel for en rekke tilfeller av seksuelle overgrep, grov vold og mishandling av sin stedatter. Overgrepene skjedde over en periode på 13 år, fra stedatteren var i femårsalderen.

Lagmannsretten dømte også presten til å betale stedatteren 575.000 kroner i oppreisnings- og ménerstatning. Presten bedyret sin uskyld både i Vinger og Odal tingrett og i Eidsivating lagmannsrett.

Tore Sandberg mener at vesentlige momenter i saken ble for dårlig etterforsket av politiet.

– Var ikke der

– I saken var det kun ett tilfelle av den påståtte volden som var tidfestet av den fornærmede. Den fornærmede hevdet å ha blitt utsatt for vold da presten og kona besøkte henne på Gjøvik. Mine undersøker viser at verken presten eller hans kone kan ha vært på Gjøvik den datoen som den fornærmede forklarte seg meget detaljert om, sier Tore Sandberg til Glåmdalen.

Sandberg viser til at prestens arbeidsgiver har datalogger som viser prestens gjøremål de aktuelle dagne, og at kontoutskrifter forteller at både presten og kona brukte sine bankkort langt unna Gjøvik i det aktuelle tidsrommet.

– Her er det gjort dårlig etterforskning fra politiet side, de burde i tillegg sjekket de håndskrevne og mer detaljerte journalene som en tidligere ansatt ved kirkekontoret førte, sier Sandberg.

Sandberg nevner dette som ett av flere punkter rundt den fornærmedes forklaringer, der han mener den fornærmede ikke har forklart seg korrekt. Han trekker også fram en graviditetstest som hun utførte mens hun fremdeles var elev på ungdomsskolen, samt et tilfelle av akutt nyresvikt som ble satt i sammenheng med et ribbensbrudd.

Ikke videresendt

17. juni i fjor ble begjæring om gjenåpning sendt Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

2. november i fjor ble påtalemyndighetens anførsler oversendt kommisjonen, de ble også sendt til prestens forsvarer John Christian Elden.

Elden har deretter, 31. januar i år, sendt kommisjonen sine anførsler til det som påtalemyndigheten anførte.

– Det er Elden som har sendt anførslene, men det er jeg som har ført det meste i pennen, sier Sandberg.

Det er politiadvokat Iren Johnsen Dahl som skrev anførslene på vegne av påtalemyndigheten. Hun viser til at datoen for voldsutøvelsen på Gjøvik ikke ble lagt til grunn for bevisføringen verken i tingretten eller lagmannsretten.

«Den dokumentasjon som presenteres for domfelte og hans kones aktiviteter denne dagen, kan således ikke anses som nye bevis som synes egnet å lede til frifinnelse», skriver politiadvokat Johnsen Dahl i sine anførsler.

– Forandrer ikke mening

Hun har også lest Elden/Sandbergs siste anførsler.

– Jeg har hatt fri og ikke hatt tid til å lese dem grundig. Men av det jeg har lest, kommer det ikke fram noe som forandrer min mening, sier Johnsen Dahl, som er tydelig på at hun ikke har noe til overs for at Sandberg går ut i media nå – og dermed belaster den fornærmede unge kvinnen ytterligere.

– Denne saken har ikke noe i media å gjøre mens den er til behandling i kommisjonen. Det er den som avgjør om saken skal gjenopptas eller ikke, sier Dahl.

Inger Marie Støen er bistandsadvokat for den fornærmede.

– Jeg vil ikke kommentere gjenopptakelsesbegjæringen på nåværende tidspunkt, sier hun til Glåmdalen.