- Dette er helt nytt for meg, men jeg er svært overrasket etter alt jeg har hørt om denne type fond i media den siste tiden, sier Bones.

Nå vil han be om en redegjørelse fra rådmannen i kommunestyret torsdag, når revidert budsjett og regnskapsrapport for 2. tertial skal behandles.

Kommunen har tidligere vedtatt en finansforvaltningsplan (økonomisk reglement) som åpner for at kommunen kan plassere tilgjengelig kapital å finansmarkedet hvor målet har vært å få høyere avkastning enn det en til enhver tid ville fått ved å la pengene stå i banken.

Reglementet ble revidert så seint som i mai i år, og er ytterligere justert i senere.

- Det er rådmannen som har hatt delegert myndighet til å følge opp pengeplasseringen. Jeg og kommunestyret har fått rapport, til ordinære tidspunkt, slik som nå ved denne regnskapsrapporten, noe vi nå begynner å få gode rutiner på. Så lenge verken revisjon eller kontrollutvalg har kommet med noen bemerkninger i forhold til brudd på lover og regler, har jeg ikke sett noen grunn til å be om tilbakemeldinger utover det, sier Bones.

Han er desto mer glad for at det ser ut som pengeplasseringene kommunen har gjort har gitt så god avkastning som den har gjort, men vil ikke, og kan ikke kommentere saken ytterligere før han har fått redegjørelsen fra rådmannen.