Hannen og tispa fra grenserevirene Bograngen og Juvberget har dannet en ny ulvefamilie i sistnevnte revir. Da Bograngen-hannen mistet maken, tok den med seg to valper til naboreviret.

Ulvefamilien i Juvberget er blant de 93-99 ulvene som er dokumentert i Norge eller på begge sider av grensen mot Sverige så langt i vinter. Når de 14 ulvene som er kjent døde i samme periode er trukket fra, er det foreløpig registrert 79-85 ulver. 49-51 av dem har helnorsk tilhold, viser den andre statusrapporten med foreløpige resultater fra vinterens overvåking fra Rovdata.

– Den tidligere lederhannen i Juvberget ble funnet død tidligere i vinter. Skadene påvist ved obduksjonen tyder på at den ble sparket i hjel av en elg. I løpet av sommeren eller høsten forsvant ledertispa i naboreviret Bograngen, og hannen derfra flyttet med to valper til tispa i Juvberget, forteller leder Jonas Kindberg på Rovdatas nettsider

Kull ikke påvist på nytt

Nettopp i Juvberget-reviret ble det påvist et kull med hele ni valper i mai, men ingen av valpene er funnet igjen i overvåkingsperioden 1. oktober – 30. januar. I denne perioden er det dokumentert totalt ni kull med ulvevalper med tilknytning til norsk ulvesone.

Fem av dem er dokumentert i helnorske revir, og to av kullene er født i familier med tilhold på begge sider av riksgrensen. Når det gjelder de to siste kullene, er det foreløpig uklart om revirgrensene strekker seg på tvers av riksgrensen. Dette gjelder Sotsjø-reviret og Rømskog-reviret.

Etablerte nytt revir

– Sotsjø er et nytt revir, etablert av ei tispe fra Mangen-reviret og en hann fra Magnor-reviret.  Sporinger og DNA tilsier at flokken består av seks dyr; lederparet og fire valper, sier Kindberg.

Han understreker at resultatene som presenteres i rapporter i løpet av overvåkingssesongen er foreløpige og kan endre seg etter hvert som det kommer til ny informasjon. Overvåkingen av ulv gjennomføres hvert år over hele landet i perioden hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars.

Fine sporingsforhold

– Snøforholdene gjorde at sporingene kom sent i gang denne sesongen, men den siste tida har forholdene vært fine. Videre sporinger og DNA-analyser utover vinteren vil gi et enda sikrere bilde av antall ulvekull i grenseområdene og hvor revirgrensene går, avslutter Kindberg.

Neste statusrapport kommer i midten av mars. Du kan forløpende se status på ulv registrert med DNA i ulvetelleren.

Ønsker meldinger om ulvespor

Publikum oppfordres til å bidra i overvåkingen ved å dele observasjoner av ulv og ulvespor i Skandobs eller direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) (Lenke til nyhetssak). Alle ulver som registreres i denne perioden teller med i oversikten.

– Vi tar gjerne imot tips fra alle områder. sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Overvåkningen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.
  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.
  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.