Nye veier har strevd meget lenge med å få aksept for en løsning for E16 mellom Nybakk og Kongsvinger. Når store prosjekter ikke får aksept, kan det ofte være slik at konseptet er feil. Ved århundreskiftet var jeg, som ansatt ved daværende Akershus vegkontor, dypt involvert i arbeidet med hovedplan for ny rv2 (nå E16) som 2-felts motorveg. Den da aktuelle trasé var nordlig og skulle møte Hedmarks hovedplan øst for Herbergåsen.

Som jeg har forstått, ble de da aktuelle planene lagt til side etter krav om at vegen skulle ha en standard med bedre trafikksikkerhet, innebærende 4-felts veg, som Nye Veier skulle utrede. Dette førte til vurdering av nye traséer, også som følge av vanskelige grunnforhold i tidligere i nordlig trasé.

For noen måneder siden kom det signaler fra Vegdirektøren og Samferdsministeren om at det høyeambisjonsnivået i norsk vegplan måtte reduseres. Med utgangspunkt i dette mener jeg at det vil være fornuftig å vurdere en mindre kostbar og mindre arealkrevende prinsippløsning, nemlig to/tre- felts veg med midtdeler, som har en tilnærmet lik trafikksikkerhet som 4-felts veg. Jeg er klar over at Nye Veier har beregnet nytteverdien av sine løsninger med utgangspunkt i høy fartsgrense og kort reisetid. Med to/tre-felts veg vil fartsgrensen nok bli lavere og i det økonomiske regnestykket for nytteverdi vil nytten for trafikantene bli noe lavere. Imidlertid vil dette kunne oppveies av at også kostnadene blir lavere, slik at den totale nytteverdien ikke nødvendigvis blir forringet. Sparte kostnader her, vil medføre at helt andre vegprosjekter vil komme til utførelse innenfor rammen av Norsk Vegplan, med sin egen nytteverdi.

Av de tre hovedalternativer som nå utredes, foretrekker jeg alternativ CN. Redusert vegbredde, vil være mest gunstig for dette alternativ, spesielt ved elvekryssingen, der bruen kan bygges med to felt. Trafikkmengdene på store deler av strekningen er i dag i størrelsesorden 10 000 kjøretøyer/døgn. Når ny veg er bygget, vil det bli igjen en del trafikk på eksisterende E16 og dermed antas at at ny to- felts E16 gir tilstrekkelig god fremkommelighet. Fremtidig trafikkøkning antas bli størst på strekningen Nybakk-Årnes. Hvis trafikkmengdene medfører behov for 4 felt på denne strekningen kan dette løses ved at det bygges 4 felt frem til fv177 Vormsundvegen, med et toplanskryss her, som fanger opp en god del trafikk til Årnes. På resten av strekningen har Nye Veier foreslått to kryss. Også her kan det eventuelt gjøres innsparinger, ved å erstatte toplanskryss med rundkjøringer, kanskje med 4 gjennomgående felt i kryssområdene.

Da jeg var engasjert i rv2-planleggingen tok jeg meg friheten å skissere alternative traséer. Glommakryssing ved elvemøtet samt videreføring tilbake over Glomma ved Funnefoss eller Sander var to av disse, basert på antatt gode fundamenteringsforhold for bru på disse steder. Er slike traséer vurdert?

Så til bru ved elvemøtet: Kirkeruinene tiltrekker seg en del turister og det arrangeres kulturforestillinger her. Hvis det bygges en spektakulær bru, vil dette kunne gi ytterligere et turistmål her, med tilrettelegging for dette. Slik det er i dag er elvemøtet ikke synlig fra kirkeruinene, da disse ligger et stykke unna samtidig som terrenget er høyt på selve pynten. Når jeg var på befaring der for mange år siden, var stien ut til pynten nesten gjenvokset. Her kunne man tenke seg at det lages en god (jungel)-sti ut til pynten med en egen utsiktsplattform. Dersom det samtidig etableres en tett vegetasjon mellom kirkeruinene og pynten, vil støyen fra ny E16 reduseres.