NAV Kongsvinger bygger for tiden om sine lokaler på Torget i Kongsvinger sentrum. Det gjør at de 75 ansatte har en del midlertidige løsninger i sin arbeidshverdag.

Oppussingen skjer etter påtrykk fra Helsetilsynet, som mener sikkerheten og tilgjengeligheten må forbedres.

For friskt i minne står drapet på en kvinnelig ansatt hos NAV i Bergen i 2021. Rett før jul ble drapsmannen dømt til lovens strengeste straff.

Samtidig viser en rapport fra i fjor at 1 av 3 Nav-ansatte sier de har opplevd trakassering, trusler og vold på jobb. Johanne Thoresen hos Nav Gamle Oslo forteller om grove trusler på jobb til nettstedet Fri Fagbevegelse.

Men når NAV Kongsvinger forsøker å rydde opp, har det igjen blitt knute på tråden. Nå får de refs av Arbeidstilsynet, og får totalt sju pålegg for brudd på Arbeidsmiljøloven.

Møter brukerne i hjemmet – ansatte føler seg ikke trygge

Påleggene går blant annet på manglende opplæring på vold og trusler samt manglende risikovurderinger og kartlegging innenfor dette.

I tillegg kommer også manglende relevant arbeidsutstyr og tekniske krav samt avviksrutiner på HMS.

Tilsynet ble gjennomført september i fjor, og nå har Nav Kongsvinger fått frist om å rydde opp.

Les NAV-sjefens tilsvar litt lenger ned i saken!

Lokalene til NAV på Torget har stått urørt siden 2009, og har vært preget av mange inndelinger og små kontorer. Oppussingsplanene har levd i flere år, og på grunn av koronapandemien har jobben blitt satt på pause flere ganger.

Men fram til våren 2023 må de ansatte belage seg midlertidige lokaler i nærheten.

I tilsynet står det blant annet:

– På grunn av de midlertidige lokalene foregår noe av oppfølgingsarbeidet i brukerens eget hjem, utenfor NAVs egne lokaler eller hos samarbeidspartnere. Det er ikke gjort en konkret vurdering av de ansattes risiko ved denne type arbeid og i slike omgivelser. De ansatte føler utrygghet.

Mangler konkrete rutiner

Arbeidstilsynet understreker følgende:

«Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre».

Det er også beskrevet arbeidsmiljøfaktorer som enkeltvis og/eller samlet kan gi helseplager:

«Arbeidsbelastningen kan tidvis være stor og de ansatte opplever å ha høyt tidspress samt at arbeid med brukere eller brukergrupper som kan gi emosjonelle belastninger og omsorgstretthet. Rollekonflikter med motstridende krav kan også oppstå.

Innenfor dette området mangler kartlegginger og risikovurderinger som tar høyde for blant annet trakassering, vold, mobbing, høye jobbkrav og ubalanse mellom lønn og innsats.

Det mangler også en konkret plan for tiltak om hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltakene og hvem som sørger for at tidsfrister blir holdt.

– Vi er i gang

NAV-sjef i Kongsvinger Jørn-André Stenseth forklarer slik:

– Mye av denne uroen som de ansatte kjenner på, skyldes jo de midlertidige lokalene. Mange opplever at lokalene er litt for små, og det skjønner vi. Derfor er det bra at Arbeidstilsynet gir tilbakemelding på forbedringspunkter. Det ser alvorlig ut med pålegg og lovbrudd, men vi er i gang med å rette opp sammen med ansatte og deres representanter. Enkelte ting er lett håndterlige, mens andre momenter vil ta noe lengre tid, sier Stenseth.

– Men er de midlertidige lokalene trygge nok? Arbeidstilsynet har jo påpekt flere mangler.

– Ja, det er de. Flere tiltak er satt inn gjennom høsten.

Han viser til at alle ansatte har på seg alarm, det er høyere skranker i sikkerhetsrom, låste dører og glass inn til mottak og samtalerommene slik at kollegaer har innsyn.

– Vi har egne grupper for mottak, slik at ingen er alene eller alene med brukere som kan oppføre seg truende. Vi har også over tid hatt fokus på digital læring når det gjelder sikkerhet samt kontormøter om håndtering av vold og trusler.

– Men det å ha fokus på sikkerhet. Er det virkelig nok?

– Spør man Arbeidstilsynet så er det jo ikke nok med det vi har gjort så langt. Vi jobber nå med å ettergå alle påleggene: Blant annet med bedre kartlegging og rutiner for både fysisk og psykisk opplæring for hvordan man møter brukere som kan oppføre seg truende, hvordan man skal håndtere dem med dialog og hvordan man som ansatte bearbeider dette dersom en bruker er truende for eksempel, forklarer Stenseth. Vi har allerede på plass ordning for debriefing og bruk av bedriftshelsetjeneste hvis situasjonen oppleves eller blir svært alvorlig, og kollegastøtte i krevende saker har vi hatt over tid. Det er den fysiske øvelsen i hvordan vi agerer i truende situasjoner som har manglet gjennom pandemien spesielt. Dette er vi i gang med å lage noe på allerede.

Landsomfattende tilsyn – bedre arbeidshverdag

Over hele landet pågår nå tilsyn hos en rekke Nav-kontor. Arbeidet startet siste halvår av 2022 og fortsetter fram til våren 2023.

– Vi er kjent med utfordringene mange Nav-ansatte står i, sier seksjonsleder Monica Wiig Kolstad i Arbeidstilsynet.

Hun er seksjonsleder i Avdeling for tilsyn.

– De møter mange brukere som er fortvilet, og NAV-ansatte risikerer å bli utsatt for vold og trusler i arbeidet sitt. De må håndtere brukerne sine følelser og beskrivelser av vanskelige situasjoner, samtidig som de skal opptre profesjonelt og undertrykke egne følelser.

Målet er å bidra til bedre arbeidsforhold.

– Generelt så har vi et inntrykk av at det i all hovedsak jobbes godt med HMS arbeid ved NAV kontorene. Arbeidstilsynet ønsker å gjøre de enda bedre. Etter at alle tilsynene er gjennomført vil Arbeidstilsynet gjøre en mer konkret oppsummering i etterkant.

Nav Kongsvinger har fått frist til 28. februar med å svare og ordne opp i påleggene.

– Dersom virksomheten ikke lukker påleggene innen fristen har Arbeidstilsynet myndighet til å varsle bruk av reaksjoner, som for eksempel tvangsmulkt, sier Kolstad til Glåmdalen.

Overholdt ikke fristen

Stenseth i Kongsvinger understreker at Nav til tider kan være en krevende arbeidsplass.

– Vi må forstå virksomhetens art. Det vil til enhver tid være ansatte som kan oppleve usikkerhet, eller bli urolige grunnet truende adferd nettopp fordi mange av brukerne våre står i en krevende situasjon. Dessverre er det slik at vi av og til har et negativt budskap som kan påvirke hele livssituasjonen til en bruker. Da må vi lage de beste verktøyene og ramme for at dette blir håndtert på en så god måte som mulig – for både ansatte og brukere. Vi må likevel understreke at det er sjelden vi har uønskede hendelser på kontoret, men unntakene gjør at vi vil være mest mulig i forkant med forbedrede rutiner og flere øvelser.

Før jul hadde de frist til å komme med kommentarer innen 14. desember. Den ble ikke overholdt.

– Nav er jo veldig opptatt av frister overfor brukerne, så hvorfor klarer dere ikke å holde frister selv?

– Ja, men dette var en kommentar-frist. Vi hadde ingen kommentarer eller innsigelser på påleggene den gang. Derfor har vi hele tiden forholdt oss til «hovedfristen» som er 28. februar. Vi er godt i gang med å rydde opp i det som er på plass fra før, og å tilpasse ny praksis. Og vi gleder oss til å komme inn i nye og forbedrede lokaler som er bedre tilrettelagt for sikkerhet og mer trygge omgivelser.