Debatten om trasévalg for en ny motorvei fra Kongsvinger til E 6 – altså E 16 – har tatt av igjen, naturlig nok. Mens prosjektet i årevis så ut til å være skjøvet ut i evigheten, er det blitt høyt aktivitetsnivå etter at Nye Veier overtok ansvaret. I første omgang må de berørte kommunene bli enige om hvilke traséalternativer som skal konsekvensutredes.

Det er mange hensyn å ta. En firefelts motorvei tar plass. Mye plass. Den vil komme i konflikt med landbruksinteresser, naturområder og truede arter. Den vil forandre nabolag for alltid, bidra til vekst og kanskje skape helt nye nærings- og boområder. Når veien er bygd, er det – for å si det sånn – ingen vei tilbake.

Mange ser behovet, men de færreste vil ha motorveien gjennom hagen. Bortsett fra Vidar Sanderud, da, markedssjefen i Norges Fotballforbund, som gjerne tar veien gjennom nabolaget på Disenå – bare han får en motorvei på sørsiden av Glomma som ender opp på Nybakk. Det å kutte reisetiden til Oslo er viktigere enn reisetiden til Gardermoen-området, argumenterer han.

Og selv om han kanskje er blant de få som sier ja til motorvei «i hagen», er han ikke alene om å ha fokus på Oslo – ikke Oslo Lufthavn og Hønefoss – når han vurderer traséalternativene. Det er imidlertid ikke Nye Veiers perspektiv. De måler reisetiden mellom Kongsvinger og Hønefoss når de analyserer lønnsomheten i prosjektet. I og for seg logisk, ettersom E 16 passerer Gardermoen og Hønefoss, før ferden fortsetter vestover mot Bergen. Men for oss som skal bruke veien på mer daglig basis, er det ytterst relevant å diskutere om veien primært skal kutte reisetiden til Oslo-området eller mot Gardermoen og videre vestover.

Å bygge den nye motorveien langs eksisterende vei vil – etter nye Veiers beregninger – kutte reisetiden mellom Kongsvinger og Hønefoss med 13 minutter. Andre traseer kutter reisetiden med bortimot det dobbelte. Når man vet at redusert reisetid er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten, og på den måten prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet, er det åpenbart at det å finne et raskt alternativ blir vesentlig – om ikke nødvendigvis det aller raskeste.

Samfunnsøkonomisk lønnsomme veier bygges først. Det er riset Nye Veier vifter med bak speilet. Det betyr ikke at alle andre hensyn må vike. Men det legger noen føringer. Hvis man vil ha veien bygget, vel å merke.