Gå til sidens hovedinnhold

– Vi styrker innsatsen

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har kommet langt på likestillingsområdet i Norge, men vi har fortsatt utfordringer, som etter tiår med likestillingspolitikk er uløste. Anette Trettebergstuen (Ap) skriver i Glåmdalen at regjeringen ikke gjør nok og undergraver likestillingen. Det er jeg uenig i.

Trettebergstuen mener regjeringens likestillingsmelding er blottet for tiltak. Det er feil. Stortingsmeldingen inneholder flere tiltak på ulike innsatsområder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, entreprenørskap og næringsliv, helse og vern mot vold. Meldingen har også et fokus på både kvinner og menn sine utfordringer, samt utfordringene som en del innvandrerkvinner opplever. Sterk sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og å øke innvandrerkvinners yrkesdeltakelse er viktige likestillingsutfordringene vi har i dag.

Jeg vil også minne Trettebergstuen på at den rød-grønne regjeringen brukte nesten åtte år på å fremme sin likestillingsmelding, der tiltakene i stor grad var mer penger til byråkrati.

Diskrimineringslovutvalget utredet i 2009 forslag om en samlet diskrimineringslov. Lovforslaget ble den gang sendt på bred høring og flertallet av høringsinstansene var den gang positive til forslaget om en felles lov. Forslaget ble likevel ikke fulgt opp av den forrige regjeringen. Vi følger opp, og har nå sendt et forslag til ny felles likestillings- og diskrimineringslov ut på høring.

I den nye loven foreslår vi blant annet endringer i aktivitets- og redegjørelsesplikten. Trettebergstuen mener dette er en svekkelse. Jeg mener redegjørelsesplikten er byråkratisk, ressurskrevende og uten dokumentert effekt. Mange arbeidsgivere mangler kunnskap om aktivitetsplikten. Derfor vil jeg tydeliggjøre plikten til å arbeide aktivt for likestilling. Redegjørelsesplikten vil jeg erstatte med informasjon og spredning av gode erfaringer. Jeg har større tro på gode prosjekter enn standardformuleringer i en årsrapport.

I lovforslaget styrkes kvinners vern på en rekke punkter. Vi har blant annet gjort det helt tydelig i loven at gravide og personer i foreldrepermisjon har et særlig vern mot diskriminering. Vi har også synliggjort at mangel på tilrettelegging for gravide anses som diskriminering og at personer med omsorgsoppgaver også har et diskrimineringsvern. Dette er en styrking i forhold til dagens lovverk.

Regjeringen vil også se på hvordan vi kan få på plass et mer effektivt håndhevingsapparat på diskriminering. Vi har derfor satt i gang en ekstern utredning med sikte på å skille lovhåndheverrollen og pådriverrollen. Jeg tror at et sterkt og nøytralt håndhevingsapparat vil gi et bedre diskrimineringsvern for alle

Likestilling angår oss alle og er et felles samfunnsansvar. Likestilling skapes ikke av det offentlige alene, men også på arbeidsplassene, der folk bor og i samarbeid med frivillig sektor. Derfor er det viktig for regjeringen også å støtte opp om de gode initiativene, prosjektene og ikke minst gi honnør til alle hverdagspionerene som daglig bidrar positivt til likestilling ved å endre tradisjonelle mønstre.

Kommentarer til denne saken