I etterkant av den tragiske brannen ved Korsmo skole har det vært foretatt noen beslutninger som vi stiller spørsmål rundt:

1) Så vidt vi har forstått, så dekker forsikringsselskapet inntil 24 millioner til en midlertidig skoleløsning i inntil 3 år. Disse midlene er besluttet brukt for å sette opp brakker på Bøssmyra, et tiltak som allerede er iverksatt.

Kunne disse 24 millionene vært brukt til utbedringer ved én eller flere av de eksisterende barneskolene i kommunen – for å lage en midlertidig skoleløsning? Dette ville jo i så fall vært en varig investering for kommunen som kunne kommet til nytte i en anstrengt kommuneøkonomi. Alle disse skolene har også flotte etablerte uteområder, så disse kostnadene ville man sluppet.

2) Hvilken begrunnelse ligger til grunn for avgjørelsen om en skjønnsmessig erstatning?

En skjønnsmessig erstatning ligger alltid mye lavere enn oppsetting av tilsvarende bygg. For industribygg ligger den skjønnsmessige erstatningen gjennomsnittlig 40 % lavere, og vi ville antatt at tall for skolebygninger ligger på omtrent samme nivå. Er dette den beste og mest økonomiske løsningen for Sør-Odal?

Etter det vi erfarer koster det etter 3 år fra branndatoen (19/1-2015) kr 115 000 per måned i leiekostnader for brakkene om man ikke klarer å bygge ny skole innenfor denne tidsrammen. Det er også veldig store kostnader forbundet med nedrigging av slike brakker, noe man ville unngått ved andre løsninger.

Det blir interessant å se resultatet av NorConsult rapporten. Dessverre er det et par alternativer som ble valgt bort uten saklig begrunnelse allerede før utredningen startet. Differansen mellom forsikringsoppgjøret for Korsmo skole og budsjetterte byggekostnader for en 1–10 skole kommer til å bli stort. Det skal bli interessant å høre hvordan Sør-Odal Høyre tenker seg at dette eventuelt skal finansieres. Vi håper ikke de har tenkt å bruke penger kommunen ikke har, på samme måte som da Rådhuset ble bygget!

For styret i Sør-Odal Bygdeliste