Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt konsesjon til Kjølberget vindkraftanlegg i Våler, på grensa til Trysil kommune. Naturvernforbundet ber nå om at denne konsesjonen blir vurdert grundigere av fylkesmannen og Olje og energidepartementet før vedtak fattes.

– Kjølberget skiller seg markant ut fra det (aller) meste av annen gammelskog på Finnskogen, det bør anses som tilnærmet regionalt unikt, sier Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet i Hedmark.

LES OGSÅ:

De har arrangert kurs i kartlegging av skog, og har gjort en rekke feltregistreringer av naturtyper, blant annet på Kjølberget i Våler. Her har de funnet arter som er nær truet og sårbare, som taiganål, svartsonekjuke og sprikeskjegg.

– På Kjølberget finnes den fineste og eldste gammelskogen av denne størrelsen på hele Finnskogen. Slike områder av gammel naturskog i en eller så temmelig uthogd region er svært viktig for truede og nært truede arter sin overlevelse på lang sikt. Kjølberget har stor betydning for artenes spredningsevne, skriver Naturvernforbundet i et brev til Fylkesmannen i Hedmark og Olje- og energidepartementet.

Her beskriver de Kjølberget som en biologisk oase i et ellers så hardt drevet skoglandskap.

De ber om at området blir undersøkt grundigere da de mener at området kan inneholde flere truede artsforekomster som har stor betydning for artsmangfoldet i denne regionen.