Dette sier distriktssjef i Mattilsynet, Siv Jorunn Nordlund, og står fast ved at det var forsvarlig å godkjenne som slakt usporbart storfe uten dyreholdsjournal og helsekort.

– Noen mener at vi var for snille da vi endret vårt vedtak om destruksjon, og som følgelig var til gunst for dyreeier. Men jeg mener at vedtaket ikke gikk på bekostning av mattryggheten.

Et omfattende arbeid lå til grunn for omgjøring av destruksjonsvedtaket. Blant annet fikk dyreeier romslig tid til å framskaffe notater og bilder, det ble gjort undersøkelser blant veterinærer og apoteker, gjennomført møter med dyreeier og det lokale landbrukskontoret i Grue, og innhentet rapporter fra kjøttkontrollen ved tidligere slakteleveranser.

– På bakgrunn av alt dette godtok vi dyrene på besetningsnivå i stedet for individnivå, sier Nordlund.

Dermed ble alle de dyrene som ikke var merket slik de skulle påført produsent- og individnummer da de ble hentet av Nortura og kjøret til slakteriet. Dokumentasjon på avstamning og fødselstidspunkt var det derimot ikke mulig å framskaffe.

– Vi knyttet et detaljert signalement av hvert dyr til det enkelte individnummer. I tillegg ble dyrene ekstra nøye kontrollert på slakteriet, både av Nortura selv og Mattilsynets veterinærer på Rudshøgda nettopp fordi vi hadde ekstra fokus på denne besetningen, forklarer Nordlund.

I et notat skrev dessuten – uten å dokumentere det – underdirektør Tor Odd Silset ved Mattilsynets regionkontor for Hedmark og Oppland blant annet:

«Samtlige dyr som var i besetningen våren 2013 var født og oppvokst på gården. Alle storfe er hele tiden blitt holdt på gården eller i utmark i tilknytning til gården. Mattilsynet har hatt nær oppfølging av dyreholdet over flere år og kjenner forholdene meget godt.»

Silset hevdet også at vedtaket om å tillate slakt er i tråd med EU-bestemmelsene, og avsluttet:

«Mattilsynet har etter gjennomgang av dyreeiers dokumentasjon og buskapens helsestatus og historikk konkludert med at sporbarheten var tilfredsstillende – også hva gjelder dyrene som ikke var forskriftsmessig merket. Kjøtt fra disse dyrene er derfor trygg mat på linje med kjøtt fra andre norske husdyr.»

Under rettssaken om dette dyreholdet før jul, ble det opplyst at Mattilsynet sentralt kritiserte og var uenig i at det regionalt var gitt tillatelse til å levere usporbart storfe til slakt, i strid med lovverket.