Som følge av økte kostnader blir asfaltering av flere strekninger utsatt til 2023.

Innlandet fylkeskommune må utsette asfalteringen av noen strekninger på grunn av kostnadsøkninger. De siste månedene har det vært kostnadsøkninger på flere sentrale innsatsfaktorer, slik som drivstoff, strøm og andre typer materialer, i drift og vedlikehold av veier, heter det i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

Dyrere kantklipp, renhold og brøyting

– Kostnadsøkningene har kommet til syne på ordinære driftsoppgaver slik som blant annet kantklipp, renhold og brøyting, men også på vedlikeholdsoppgaver slik som blant annet asfaltering, forklarer Arne Fredheim, seksjonsleder for drift og vedlikehold av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune.

Innlandet fylkeskommune må utsette asfalteringen av noen strekninger på grunn av kostnadsøkninger. - Klikk for stort bilde

Utsetter asfalt på noen strekninger til 2023

Innlandet fylkeskommune hadde planer om å asfaltere 260 kilometer fylkesvei rundt om i fylket i løpet av 2022.

– Vi er nødt til å gjøre tiltak for ikke overskride de midlene vi har til rådighet på drift og vedlikehold i 2022. Ut fra en samlet vurdering, har vi valgt å utsette asfaltering av noen strekninger til 2023, sier Johan Nøkleholm, enhetsleder for dekke og merke i Innlandet fylkeskommune.

Strekningene som er utsatt er fordelt på alle de geografiske avgrenset asfaltkontraktene, og er strekninger som var planlagt asfaltert i høst.

Innlandet fylkeskommune har besluttet at følgende strekninger ikke får ny asfalt i 2022:

  • Fylkesvei 175 Velta-Galterud i Sør-Odal
  • Fylkesveg 227 Mørkved-Kylstad i Ringsaker
  • Fylkesveg 249 Idrettsplassen-Lunnerud i Gjøvik blir redusert med cirka fire kilometer
  • Fylkesveg 257 Heidal pensjonat-Heidal kirke i Sel

Disse strekningene vil være høyt prioritert for å få ny asfalt i 2023.

– Denne forskyvningen kan gjøre at noen strekninger som var planlagt asfaltert i 2023 blir forskjøvet lenger fram i tid, sier Johan Nøkleholm.

Nøkleholm legger til at utsettelsen av asfalteringen på de fem strekningene gir en innsparing på rundt 15 millioner pluss moms.

Vedlikeholdsetterslepet øker

Det er estimert et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene i Innlandet er på rundt fire milliarder kroner.

Innlandet fylkeskommune har satt av 700 millioner kroner til utbedring av veier i perioden 2022 til 2026, og 155 av disse millionene er satt av i 2022 for å hente inn noe av forfallet på fylkesveiene.

– Asfaltering er et viktig tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Utsetting av asfaltering av flere strekninger gjør at vi ikke klarer å redusere etterslepet i år. Dersom kostnadene ikke synker, vil vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene eskalere om ikke staten kompenserer for økningene, sier Sjur Strand, fungerende leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Strand er tydelig på at vedlikeholdsetterslepet bør reduseres betraktelig på fylkesveiene i Innlandet slik trafikksikkerheten og framkommeligheten på veiene bedres.