Nord-Odal ønsker å komme med noen kommentarer i forbindelse med artikkel publisert i Glåmdalen 02.12.22, hvor det framkommer at to av kommunens fastleger har søkt seg ut av kommunen.

Nord-Odal kommune inngikk i 1998 avtale med fastlegene kjent som 8.2 avtale, men med bedre vilkår ved ekstra tilleggsfinansiering fra kommunen. Avtalen har sikret rekruttering av fastleger og stabilitet i fastlegedekningen gjennom mange år. Vi har i dag 5 fastleger tilknyttet kommunalt legesenter i Nord-Odal. Til tross for at avtalen ikke er reforhandlet siden 1998 er avtalen like aktuell, den er av regionens beste når det gjelder økonomiske vilkår, også på nasjonalt nivå er dette en svært god avtale.

Nord-Odal kommune arbeider kontinuerlig for å utvikle helse og omsorgstjenestene, det er ansatt egen sykehjemslege og kommunen inngår i samarbeid om samfunnsmedisinsk enhet med egen kommuneoverlege, legedekningen i kommunen har økt det siste året. Det har over tid vært stabilitet i fastlegeordningen, og kommunen har fastleger som er godt likt både av kollegaer og innbyggere. Kommunen setter stor pris på at fastleger har vært hos oss over lang tid, flere velger å pendle lange avstander for å jobbe hos oss. Kommunen ønsker å arbeide for å beholde fastlegene i kommunen, det har vært dialog med fastlegenes tillitsvalgt, og det er berammet møte for å se på behov for eventuelle endringer av eksisterende avtale.

Mange kommuner i Norge står i en utfordrende situasjon når det kommer til å rekruttere og beholde fastleger. Nord-Odal kommune står heldigvis ikke ovenfor tilsvarende utfordring som Eidskog med rekruttering. Ved sist ledighet høsten 2021 var det flere kvalifiserte søkere til utlyst fastlegehjemmel, det var også flere kvalifiserte søkere på stilling som sykehjemslege våren 2022. Nord-Odal kommune har et ansvar for å hindre eskalering av en allerede utfordrende situasjon rundt rekruttering og økonomiske vilkår i fastlegeordningen. Vi forholder oss til nasjonalt framforhandlede avtaler, og premissene for å sikre rekruttering og stabilitet for legesenteret i framtida skal legges i plan for legetjenesten, som vil utarbeides i 2023.

Nasjonalt snakkes det om en fastlegekrise, det handler kort fortalt om at arbeidsmengden har økt med nye oppgaver, en aldrende befolkning og økte krav. Det er derfor viktig å ta hensyn til flere aspekt når nye avtaler skal vurderes, ikke bare lønnsbetingelser, men ansettelsesforhold, antall pasienter på liste, organisering og drift av legekontor osv.

Vi ønsker å finne gode løsninger og sikre dialog i prosessen, slik at Nord-Odal også i framtida vil ha en stabil legetjeneste og at vi beholder fastlegene våre.