Sør-Odal Høyre vil ha en skole med trygge rammer, med kvalitet og kunnskap. Det grunnlaget har vi på Glommasvingen skole, og vi skal videreutvikle skolen vår til å bli den aller beste! Her skal alle elever ha like muligheter, og innsatsen skal settes inn så tidlig at alle får nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner, drømmer og ambisjoner.

Vi har i mange år sagt at vi vil bidra til å skape verdens beste skole i Sør-Odal – og for oss skal den gjelde for alle. Derfor tok vi i Sør-Odal Høyre grep, vi var tydelige skoleeiere som stilte krav om at kommunestyret skulle vedta flere stillinger. Heldigvis, etter vår interpellasjon vedtok kommunestyret tre 100 prosent-stillinger som lyses ut nå i disse dager.

De fleste vet at tidlig innsats er viktig for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap, men da må det være gode nok rammer for at skolen skal kunne iverksette tiltak som virker. Vi i Sør-Odal Høyre har kjempet for et større fagmiljø i skolen i Sør-Odal kommune i mange år, nå skal vi følge opp fremover ved å være tydelige og engasjerte skoleeiere. På Glommasvingen skole har vi høyt utdannede lærere og høy kompetanse som er så viktig for nettopp å gi barn og unge den kunnskapen de trenger for å realisere sine drømmer.

En tydelig målsetting for både skoleeier og skoleledelse må være:

  • Det skal være en prioritet å tidlig lære alle barn å lese, skrive og regne.
  • Alle barn skal oppleve mestring og læringsglede i skolen. Derfor må elever som sliter få målrettet hjelp tidlig. Samtidig må vi ta bedre vare på de som mestrer skolen godt, og sørge for at de får nye utfordringer og når sitt eget potensiale.
  • Vi vil legge til rette for at flere elever kan få den tilpassede undervisningen de har krav på.
  • Inkludering ikke ekskludering, og vi har 0 toleranse for mobbing!
  • Digitalisering og teknisk utstyr som hjelpemiddel og læreverktøy, i tillegg til ordinære lærebøker og skrivebøker.
  • Tett samarbeid med PP-tjenesten
  • Å være attraktive for å rekruttere og beholde det aller viktigste virkemidlet, nemlig dyktige lærere.
  • Ledelse, rutiner og retningslinjer som ivaretar mål, ansatte og et godt samspill mellom skole – hjem.
  • Det skal være et mål at de faglige resultater i grunnskolen heves, det er ingen grunn til at vi skal ligge lavt i vår kommune, eller vår region – våre barn har akkurat de samme potensialet som barn i andre kommuner!

Sør-Odal Høyre vil være engasjerte og tydelige skoleeiere, sette mål, legge til rette for og følge opp de mål som settes. Det har vi bevist at vi gjør gjennom handling.

Barn og unge i Sør-Odal skal realisere sitt potensial for kunnskap og mestring i et inkluderende felleskap, der både språklig, sosialt og personlig inkludering er enn selvfølge. Det viktige nå blir å se fremover, det er der mulighetene ligger. Vi har ikke råd til å feile – til det skylder vi våre barn og unge at de skal få realisert sine potensialer og drømmer – på Glommasvingen skole.