Det var sist torsdag tre skadde lam ble funnet innenfor beiteområdene til Kongsvinger beitelag. Dyrene var i live da de ble funnet, og det var først etter avliving og flåing man kunne konstatere at det var gaupe som hadde vært på ferde.

Skadene ble anslått til å være maksimalt to døgn gamle. Beitelaget søkte umiddelbart muntlig om fellingstillatelse i beiteområdet i deler av Kongsvinger, Grue og Nord-Odal, men fikk muntlig avslag samme ettermiddag.

Nå har Fylkesmannen sendt sitt skriftlige vedtak, og for klarer avslaget blant annet med at gaupebestanden er under bestandsmålet.

«Hedmark skal ha 10 årlige ynglinger av gaupe, ifølge rovviltforskriften. Det nasjonale bestandsmålet er 65 ynglinger årlig. Fra 2015 til 2017 var det et gjennomsnitt på 56 ynglinger på landsbasis. Gjennomsnittet for Hedmark i samme periode er på 6,5 årlige ynglinger», heter det i brevet fra Fylkesmannen, som mener en skadefellingstillatelse vil innebære en fare for å felle hunndyr med unger.

«Så tidlig på sommeren er det ikke sannsynlig at ungene vil kunne greie seg på egen hånd, og disse vil da også omkomme», heter det i begrunnelsen.