Ikke alle, men de fleste barn kan gå, sparkesykle eller sykle til skolen. Likevel blir mange skoleelever kjørt nærmest fra dør til dør. Nå intensiveres innsatsen for å få enda flere barn til å komme seg til og fra skolen for egen maskin.

Til tross for at foreldre oppfordres til å la barna bruke beina på skoleveien, blir ett av tre barn jevnlig blir kjørt til skolen, skriver NTB, som viser til en fersk undersøkelse fra Norstat.

Blant de mest brukte argumentene for å kjøre barna til skolen, er tidsklemma og trafikkfarlige skoleveier. Paradoksalt nok er nettopp det at så mange kjører barna sine til skolen en viktig årsak til at skoleveiene er trafikkfarlige. Derfor gjøres det nå grep, også ved lokale skoler. Målet er at flere skal gå eller sykle, og at trafikken rundt skolene reduseres.

«Ved å kjøre barna bidrar foreldrene til at det kommer enda flere biler på skoleveien. Derfor er det viktig å lære barna opp til å bli trygge nok til å komme seg til skolen selv», sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF, melder NTB.

Foreldre i Kongsvinger har for eksempel fått brev med informasjon om skolenes arbeid med «Barnetråkk». Hensikten er at man, gjennom involvering av barn og unge, danner seg et bilde av hvilke veier elevene går langs på vei til og fra skolen.

Det skal kartlegges hvilke deler av skoleveien de liker – og hvilke de ikke liker. Målet er blant annet å få en god oversikt over hvilke ønsker elever har for endringer langs skoleveien. Parallelt skal det jobbes med holdningsskapende arbeid for å få flere til å ta beina fatt.

Som ledd i arbeidet er det også et mål å etablere såkalte hjertesoner rundt skolene, altså et avgrenset område rundt skolen hvor foreldre ikke skal kjøre inn i for å levere eller hente barna. Dette forutsetter imidlertid at man etablerer trygge hentesteder utenfor hjertesonen.

Alle kan ikke gå eller sykle til skolen. Men enda flere kan enn de som gjør det i dag. Og det bør de. Å gå eller sykle sammen med andre elever er sosialt, bidrar til mindre trafikk rundt skolen – og det er bra for helsa.