I flere år har Hjertemedisinsk avdeling PCI-behandlet pasienter for akutt hjerteinfarkt, der hvor hjerteinfarktet synes på EKG-tester.

Over en periode på 7 år har Ahus ansatt fem leger med spesialisering på kateterbasert behandling av kransåresykdom, og utdannet tre leger som spesialiserer seg på kateterbaserte behandlinger for hjertesykdommer og koronarsykdom.

Tilbudet finnes i dag på Nordbyhagen, men nå vurderes det nedleggelse. Dette fører til lenger reisevei for pasienter med hjerteinfarkt som skal behandles med PCI.

– I dag er det allerede lang reisevei for pasientene fra Kongsvinger sykehus, og at dette tilbudet skal avvikles på Nordbyhagen, for å flyttes til Ullevål, er kritisk. Dette vil føre til at det tar lenger tid før vi får behandlet pasientene, og flere skader vil medføres, forteller professor ved Ahus, Henrik Schirmer.

Kongsvinger sykehus tilbyr ikke denne type behandling, og på bakgrunn av dette må pasienter med hjerteinfarkt fraktes til Nordbyhagen.

Avvikles tilbudet, blir pasientene fraktet til Ullevål.

– Jeg mener at det allerede tar for lang tid, og at pasientene fra Kongsvinger skal utsettes for enda mer skade, er ikke riktig. Pasientene som allerede er i området rundt Romerike, må også inn til Ullevål, men det er ikke så langt som for Kongsvinger-pasientene.


Sykehuset begynte først med behandlingstilbudet på dagtid, og senere utvidet og strukturerte de tilbudet til også å gjelde 2/3 av døgnets tider, for inneliggende pasienter på Ahus i hele døgnet.

– Med denne kompetansen er det nå mulig å gi et tilbud for alle hjerteinfarktpasienter som sokner til Ahus, sier Henrik Schirmer og Oliver Meyerdierks som begge jobber på avdelingen.

Nå frykter de likevel at tilbudet avvikles.

Dette vil gi størst konsekvens for pasienter med hjerteinfarkt på Kongsvinger sykehus, mener Schirmer.

– Det er enda lenger reisevei fra Kongsvinger til Oslo, enn fra Romerike til Oslo. Så det at tilbudet legges ned, er merkbart for befolkningen i Kongsvinger-området.

Schirmer mener også at de som bor i områdene nære svenskegrensa er mer utsatt for sykdom enn de innover i landet.

Det er frustrerende

I juni publiserte nemlig et ekspertutvalg, oppnevnt av Helse Sør-Øst, en rapport hvor de kom med anbefalinger om den videre organiseringen av PCI-behandling i Helse Sør-Øst.

De ansatte på Ahus har inntrykk av at rapporten foreslår avvikling av akutt PCI- behandling til de sykeste hjerteinfarktpasientene på sykehuset. Meyerdierks er seksjonslederen på seksjonen.

– Vi har jobbet iherdig og brukt masse krefter for å bygge opp dette tilbudet. Det er frustrerende, sier Henrik Schirmer.

Han er professor i hjertemedisin og seksjonsoverlege for forsknings- og utviklingsseksjonen ved hjertemedisinsk avdeling på Ahus.

De ansatte mener en mulig avvikling av behandlingstilbud vil føre til lengre reisevei for enkelte pasienter.

– Med et akutt hjerteinfarkt bør man ligge på operasjonsbordet innen 90 minutter fra da man først fikk smerter for å unngå større skader. Det er bedre jo fortere behandling man får, sier Schirmer.

– Det blir krevende å analysere pasienter på Kongsvinger sykehus, for å så sende de til Oslo universitetssykehus på 90 minutter. Vi fikk inn en pasient for en liten stund siden, som var på laboratoriet på under 30 minutter, som vi klarte å redde uten store skader. Jo lenger reisevei, jo lenger tid - og jo større skader.

Hvis behandlingen avvikles på Ahus, vil pasientene få lenger reisevei, ifølge de ansatte. De mener dette utgjør en større risiko for pasientens helse.

– Overflytting fra Ahus til OUS forsinker behandlingen betraktelig. Pasientene vil få åpnet sine tette kar til hjertet i snitt 90 minutter etter påvist hjerteinfarkt, sier Schirmer og Meyerdierks.

De mener dette er for sent til å redde hjertemuskelen.

– Samme behandling kan i dag for inneliggende pasienter på Ahus utføres innen 30 minutter på Ahus med dagens døgnbemanning. Per i dag utgjør denne pasientgruppen 50 personer hvert år som overflyttes, fordi Ahus ikke har fått klarsignal til å drifte 8 timer hver natt, sier Schirmer og kollegaen Meyerdierks.

– Et likeverdig tilbud

– Med behandlingen har vi potensial for å gi likeverdig behandling til alle pasienter på Østlandet, sier Schirmer.

Schirmer og Meyerdierks, sammen med kollegaen Livia Zangani, er redde for å miste ansatte. Zangani er enhetsleder på avdelingen.

– Det er kanskje flere som opplever at det ikke er spennende eller faglig utfordrende å jobbe her når vi ikke tilbyr denne typen behandling, sier Zangani.

De tre viser til at det nylig var en som sluttet på avdelingen på grunn av anbefalingen ekspertutvalget kom med.

– Vi er redd for å miste kompetanse. Dette er også noe som rammer oss som avdeling faglig, sier enhetslederen.

Schirmer forteller at de også er redd for å ikke ha kompetanse til å håndtere akutte situasjoner dersom de ikke får jobbet med dette i hverdagen.

– Kan ikke peke på at vi gjør en dårlig jobb

I rapporten fra ekspertutvalget står det blant annet at Ahus har et mindre robust tilbud enn de andre behandlingsstedene. Det står også at Ahus har et «potensial til å bli et solid senter for STEMI-behandling», men at sykehuset har «hatt noen utfordringer med rekruttering av invasive kardiologer».

De ansatte på avdelingen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene i rapporten. De opplever selv at anbefalingene ikke er basert på et faglig grunnlag.

– De kan ikke peke på at vi gjør en dårlig jobb. De nasjonale hjerteinfarkt- og PCI-registrene viser at Ahus har gode resultater, sier Schirmer og utdyper:

– Vi vet at det er en økonomisk gevinst å gå tilbake til det som var før hvor alle pasienter ble sendt til Oslo. Men at folk øst for Oslo skal betale den prisen med lenger reisevei synes vi er urimelig. Dette særlig når befolkningen øst for Oslo har betydelig høyere forekomst av hjertesykdom enn befolkningen vest for Oslo sentrum, legger han til.

De ansatte på avdelingen legger ikke skjul på at en slik type behandling også er en viktig økonomisk motor for hjerteavdelingene, både på Ahus og på Oslo universitetssykehus.

Selv opplever de ansatte at det er uforståelig om denne typen behandling eventuelt skal avvikles og ikke endelig utvides til et komplett døgntilbud på Ahus.

– Et Universitetssykehus med akuttbehandling av hjertesykdommer og denne størrelsen bør tilby denne behandlingen, mener Meyerdierks.

Tar avgjørelsen i august

Helse Sør-Øst påpeker at saken er i prosess, og at eventuelle endringer i organiseringen av behandlingstilbudet ikke er konkludert. Oslo universitetssykehus og Ahus har frist til 15. august med å komme med innspill til avgjørelsen. Etter dette skal Helse Sør-Øst behandle saken.

Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, sier følgende om saken:

– Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et ekspertutvalg som nå har avsluttet sitt oppdrag. Vi har mottatt rapporten fra ekspertutvalget med anbefaling om den videre organiseringen av PCI-behandling i Helse Sør-Øst. Vi avventer nå innspill på rapporten fra Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus og vil ta stilling til innholdet i rapporten etter at vi har fått disse.

Romerikes Blad har vært i kontakt med ekspertutvalget som utformet rapporten. Utvalget ønsker ikke å kommentere saken.