Nå har en populær utleier meldt sin interesse.

– I første omgang ber vi om informasjon for å kunne orientere oss, vi får se hva kommunen svarer så tar vi det derfra, forteller Kristofer Olai Ravn Stavseng, Tier Mobility Norway AS.

Tier er en godt etablert aktør i markedet som den største leverandøren for mikromobilitet i verden.

– Det er veldig positivt at det er en seriøst aktør som kan være interessert i å etablere, sier kommunalsjef Rune Lund.

Han kan fortelle at kommunen har henvendt seg til selskapet:

– Der har vi spurt om et møte ned den, men har foreløpig ikke fått tilbakemelding.

– Det blir nok avholdt et møte i løpet av relativt kort tid.

Tresifret antall

For å få et opplegg som er seriøst og ansvarlig er Tier avhengige av å ha et forsvarlig høyt nok tall sparkesykler for å kunne drifte på en god måte.

– Hva er et forsvarlig tall?

– Det varierer, men det vil være snakk om det tresifret antall.

Om dette vil bli mulig å realisere mener han det blir opp til kommunen å vurdere i forhold til hva de har behov for.

– Det er også derfor vi etterspør informasjonen i første omgang.

Kommunen ønsker å teste tilbudet for el-sparkesykler i et år.

Flere på tilbudstiden

Tidligere kunne Kjersti Enger Dybendal, rådgiver i stab miljø og samfunn i Kongsvinger kommune, fortelle at de har fått forespørsel fra flere selskaper som ønsker å etablere seg i Kongsvinger.

– Disse har altså fått et tilsvar nå, der vi har åpnet for muligheten, fortalte hun.

Kommunalsjefen forteller at sist Glåmdalen snakket med Dybendal hadde de ingen som hadde tatt stilling til å skulle etablere seg.

Henvendelsene Dybendal refererte til var fra tidligere i fjor.

– Og da var det en intensjonsbaserte henvendelser.

Han er ikke kjent med at de har fått flere henvendelser nylig.

Nye regler

– Det gjenstår selvsagt noe arbeid, blant annet hvilke soner som skal være aktuelle. Vi må også forhindre at det oppstår uønskede situasjoner, som vi har sett andre steder. Nå har det kommet nye nasjonale regler for bruk, og dette er også med å forhindre slike situasjoner. Vi vil jo ikke ha noen skadde, sa Dybendal.

Vilkår for bruk av kommunalt areal til utleie av el-sparkesykler:

 1. Enhver aktør som skal drive utleie av elsparkesykler fra kommunal grunn skal ha gyldig avtale med Kongsvinger kommune med krav om at vilkårene her skal følges. Kommunen kan sette begrensninger på antall sparkesykler som plasseres ut av den enkelte aktør.
 2. Elsparkesyklene skal være utstyrt etter kravene i Forskrift om krav til sykkel kap. 3 (§§ 7 -10) med blant annet bremser, lys foran og bak og signalklokke. Hastighetsbegrensninger for elsparkesykler skal også følges, jf. forskrift om krav til sykkel § 2.
 3. Utleier skal følge trafikkreglene i forbindelse med drift av elsparkesykkel-utleien. Driftsbiler skal ikke stanse i sykkelfelt eller på fortau, eller kjøre på gang- og sykkelveier.
 4. Utleier skal informere sine kunder om trafikkregler og hvordan elsparkesyklene brukes på en trygg måte før kundene kan ta sykkelen i bruk.
 5. Utleier skal instruere brukerne om hvor sykler kan parkeres. Generelt skal elsparkesykler parkeres slik at de ikke er til unødig hinder og ulempe for gående, syklende og kjørende. På fortau skal det være minst 2 meter ferdselsareal forbi parkerte elsparkesykler.
 6. Elsparkesyklene skal være utstyrt med «geofencing» som gir mulighet for å definere soner der elsparkesyklene ikke kan parkeres og soner/tidsperioder med nedsatt hastighet etc.
 7. Kommunen kan definere tidsperioder med fartsbegrensning. Ved oppstart av sesongen gjelder følgende krav: Fredager og lørdager kl. 22 – 24 skal elsparkesyklene ha maksimal hastighet på 12 km/t.
 8. Kommunen kan i løpet av sesongen definere soner der det er forbudt å parkere og bruke elsparkesyklene og soner eller tidspunkt med særlig lav fart. Leverandøren forplikter seg til å gjennomføre begrensninger innen en uke fra kommunen har varslet nye begrensninger. Tilsvarende kan kommunen fjerne begrensninger underveis i sesongen.
 9. Kommunen kan definere bestemte parkeringssteder og utplasseringssteder leverandøren og brukerne plikter å benytte. Kommunen kan justere både antall og plassering av parkerings-/utplasseringsstedene i løpet av sesongen. Ved justering av parkerings-/utplasseringsstedene skal leverandøren tilpasse seg de nye parkerings-/utplasseringsstedene innen en uke etter at kommunen har varslet endringen.
 10. Elsparkesyklene kan være åpne for bruk alle dager i tidsrommet kl. 05:00 – 24:00, likevel slik at turer som er påbegynt før kl. 24.00 kan avsluttes etter midnatt.
 11. Leverandør må selv gjøre nødvendige avtaler dersom utplasserings-/parkeringssted er på «ikke-kommunal» grunn.
 12. Det skal være obligatorisk for brukerne av elsparkesyklene å ta bilde hver gang de parkerer elsparkesykkelen, og registrere bildet i appen. Leieforholdet skal ikke kunne avsluttes før bildet er registrert.
 13. Elsparkesykler som har stått ubrukt på samme sted i mer enn 2 døgn, skal flyttes til utplasseringssted eller tas inn.
 14. Elsparkesyklene skal merkes tydelig med eiers navn og kontaktinformasjon.
 15. Leverandøren skal ha en svartjeneste for henvendelser som er åpen i hele åpningstiden for elsparkesyklene.
 16. Elsparkesyklenes tekniske tilstand skal sjekkes i forbindelse med rydding og lading/batteriskift. Defekte elsparkesykler skal ikke tilbys brukerne.
 17. Leverandøren skal aktivt følge opp sine elsparkesykler. Dette innebærer å fjerne defekte sykler, rydde sykler som er til hinder for øvrig ferdsel, og fjerne sykler som er forlatt i parker, naturområder, friområder, vassdrag og lignende, samt på steder der det er definert at elsparkesyklene ikke skal parkeres.
 18. Elsparkesyklene skal hentes inn og ikke være tilgjengelige når det er snø og/eller is på veier, gater, sykkelveier, gang-/sykkelveier eller fortau.
 19. Elsparkesyklene skal ikke plasseres ut under spesielle arrangementer med ekstra mange mennesker i sentrum. I utgangspunktet gjelder dette 17. mai. Kongsvinger kommune kan definere andre arrangementsdager eller begivenheter da elsparkesyklene ikke kan plasseres ut. Dette skal varsles fra kommunen minimum to uker før de aktuelle dagene.
 20. Utleierne skal levere åpne data til kommunen i det formatet kommunen krever. Data skal leveres for hver måned innen den 7. i påfølgende måned. Følgende data skal minimum leveres: a. Antall sykler som er tilbudt hver dag. b. Antall sykler som er forsvunnet. c. Antall turer gjennomført. d. Stedfesting av turer – av personvernhensyn på en slik form at enkeltbrukere ikke kan identifiseres. e. Antall og tema for klager og henvendelser. f. Ulykker og hendelser.
 21. Kommunen skal ikke dele data fra en utleier med en annen utleier, men kan dele samlede data på aggregert nivå, slik at kunnskap om bruksmønstre kan deles med alle parter. Hva som skal leveres, i hvilket format og når, avtales nærmere mellom kommunen og den enkelte utleier.
 22. Elsparkesykler som parkeres utenfor avtalt område eller som er til hinder for øvrig ferdsel eller kommunal virksomhet, og som ikke ryddes vekk av utleier innen rimelig tid, kan Kongsvinger kommune velge å fjerne for utleiers regning. Det samme gjelder kommersielle elsparkesykler fra utleier som ikke har gyldig avtale med kommunen. Det er per dags dato ikke vedtatt noe gebyr for å hente ut innhentede elsparkesykler. Dette kan bli vedtatt senere gjennom kommunens gebyrregulativ og avtalepart forplikter seg til å følge dette.
 23. Utleier forplikter seg til dialogmøter med Kongsvinger kommune når kommunen innkaller til dette.
 24. Ved opphør av tjenesten skal utleier rydde alle elsparkesykler og eventuelt annet løsøre, og sørge for at disse behandles forsvarlig. Farlig avfall som batterier, elektriske komponenter, olje etc. skal behandles som spesialavfall. Kongsvinger kommune har ikke ansvar for håndtering av avfall, og vil fakturere avtalepart dersom opprydding i kommunens regi likevel blir påkrevet.
 25. Utleien av elsparkesykler skal gjøres på en så miljøvennlig måte som mulig innenfor vilkårene. Elsparkesyklene som leies ut må ha god kvalitet og vedlikeholdes jevnlig, slik at levetiden blir så lang som mulig. Nullutslippskjøretøy skal benyttes i driften av elsparkesyklene.
 26. Avtalen varer i første omgang i tre måneder som en forsøksordning. Dersom evaluering viser at forsøksordningen fungerer godt, kan forsøksperioden utvides ut året.
 27. Dersom disse vilkårene ikke overholdes anses det som mislighold av avtalen med Kongsvinger kommune. Kommunen kan da si opp denne avtalen. Ved oppsigelse av avtalen gjelder samme krav til utleier som ved ordinært opphør av tjenesten. Oppsigelsestiden er da 3 uker.
 28. Disse vilkårene innebærer ingen begrensning i utleiers eventuelle ansvar etter erstatningsrettslige eller andre regler. Dersom det kommer nye lover eller forskrifter på nasjonalt nivå knyttet til elsparkesykler skal disse følges. Hvis det skulle oppstå klar motstrid mellom nye nasjonale regler og disse vilkårene, vil det nasjonale regelverket gå foran. Kommunen kan også endre eller vedta nye vilkår.

Kilde: Kongsvinger kommune

– Vi ser at dette er et ønske blant veldig mange. Det blir også veldig spennende å se hvordan dette fungerer i praksis. Dette har vært et tilbud andre steder i landet, og vi bruker deres erfaringer når vi åpner for etablering her. På den måten kan vi forhindre ulykker og hendelser vi ville vært foruten.

– Jeg tror at dette blir veldig bra, og det blir også spennende å se om det er noen selskaper som velger å etablere seg. Vi gleder oss også til å se om det er mange som benytter seg av tilbudet dersom det kommer. Alt slik er alltid spennende å se.

Kommunen skal, som alle andre, praktisere nasjonale regler for bruk av elsparkesyklene, og dette gjelder da hovedsakelig for brukerne.

El-sparkesykler skal i hovedsak følge de samme reglene som syklister og på samme vilkår som dem. Statens vegvesen opplyser om alle reglene for bruk av el-sparkesykler på sine nettsider.

Aldersgrense

– Aldersgrensen for å kjøre el-sparkesykkel er 12 år. Husk at utleieselskapene kan ha høyere aldersgrense, for eksempel 16 eller 18 år, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Krav om hjelm

– Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det. Det er stor forskjell på hvor mye du skader deg med og uten hjelm.

Ruspåvirket kjøring

– Det er forbudt å kjøre el-sparkesykkel hvis du er påvirket av alkohol eller et annet berusende eller bedøvende middel. Det er den alminnelige promillegrensen på 0,2 som gjelder.

Passasjerer på el-sparkesykkel

– På el-sparkesykler er det ikke tillatt med passasjer. Det er heller ikke tillat å ha passasjerer i en tilhenger som er festet på sparkesykkelen.

Vis hensyn når du parkerer

– Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre. Det betyr at den ikke skal være i veien for de som sykler og går.

– Du må parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.

– Når du parkerer, skal du sørge for å sette fra deg sparkesykkelen på en slik måte at den ikke velter og skaper problemer for andre trafikanter.

Du kan få gebyr om du parkerer feil

– Hvis du parkerer slik at el-sparkesykkelen er til hinder eller ulempe for andre, eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få et gebyr på 900 kroner.

Hvor kan du kjøre?

– Du kan i utgangspunktet kjøre overalt så lenge du følger kjøreretningen og skiltingen.

– Det er forbudt å kjøre med el-sparkesykkel på motorveier og på veier som er skiltet med forbud mot syklister, for eksempel på noen bruer og i mange tunneler.

– Når du bruker el-sparkesykkel, er du mindre synlig enn biler og mer utsatt for ulykker. Ta ingen sjanser!