Det er liten tvil om at de siste årenes enorme innsparinger på Glommasvingen skole har påført flere elever og lærere uhelse. Foreslått budsjett er ikke en reell satsning på skolen. Omorganisering tar tid, og grunnskoleelever i Sør-Odal trenger en bedre skole nå.

FAU støtter de pågående utviklingsprosessene og heier på endringer som kommer på sikt. Samtidig krever vi vilje til endring nå, og at den viljen gjenspeiles i budsjettet.

Tidligere i høst sendte FAU en bekymringsmelding til skoleeier der vi ba om strakstiltak som avhjelper situasjonen umiddelbart slik at elever får sin lovmessige rett på et trygt og godt skolemiljø, spesialundervisning og tilpasset tilrettelegging. Budsjettet påvirker handlingsrommet til skolen, antallet hoder og hender til stede. Det er nå når budsjettet skal vedtas at tida er inne for de folkevalgte, skoleeierne, å definere hva det vil si å satse på skolen i Sør-Odal.

FAUs kommentarer til foreslått budsjett er at følgende er en selvfølge og ikke en satsning:

  • at skolen har økonomiske rammer for å dekke vikarer ved sykdom.
  • å videreføre merkantil/kontorfaglig (som er en nødvendig stilling i en så stor organisasjon)
  • å videreføre miljøarbeidere på en skole med store sosiale utfordringer (ref. Siste elevundersøkelse og statsforvalterens kommunebilde om antall mobbesaker)
  • bevilgninger til SFO (fordi det er en konsekvens av regjeringens vedtatte gratis kjernetid)

FAU er av den oppfatningen at det er viktig at støttefunksjonene styrkes for å frigjøre kapasitet hos lærere og avdelingsledere. Miljøarbeidere og miljøterapeuter er ikke lovpålagte stillinger i skolen. Det er likevel mange eksempler på skoler som lykkes godt med skolemiljøet når de har økt andelen sosialfaglige ansatte ved skolen.

FAU ønsker at et spesialpedagogisk team kommer på plass, stort nok til å arbeide med alle elever med spesialpedagogiske vedtak/tilrådning.

Lytt til elever (jf. gjentatte elevrådsreferater) og gi bevilgninger til uteområdet slik at det gir rom for lek og aktivitet for alle.

Det viktigste samfunnsoppdraget

Klasserommet er et sted barn bruker svært mange av sine våkne timer og det er sannsynlig at det er med på å forme den personen barna blir, hvordan de ser seg sjøl, samfunnet og sin egen sosiale rolle i et fellesskap. Glommasvingen skole har et særdeles viktig samfunnsoppdrag som den eneste samfunnsarenaen som inkluderer alle barn i Sør-Odal kommune, og er dermed den viktigste arenaen for forebygging av psykiske helseplager og utenforskap.

Dagens økonomiske situasjon gjør oss dypt bekymret for at de skoleansatte ikke lenger har kapasitet til å se enkelteleven. Vi ser at lærerne til våre barn gjør det beste de kan med de begrensede ressursene de har til rådighet, men det er ikke nok. Elevenes rett på tilpasset opplæring og spesialundervisning er nesten umulig å følge opp med dagens rammer.

Tida er inne for å prioritere skole. Til sammen kan enkeltskjebner danne et stort omfang av økonomiske og personlige tragedier av utenforskap, mobbing og utrygghet som gjør at Sør-Odal vil sitte igjen med kjemperegninger i andre enden av dagens situasjon.

Vi undrer oss derfor over at Sør-Odal kommune ikke har høyere ambisjoner. Forskerne Espen Schaaning og Ole Martin Moen uttrykker det så sterkt som at «Skolen er brutal. Den ødelegger barn.» Det er lett for barn å tro at det er deres egen feil, langt opp i voksen alder. Skolen utgjør et grunnstoff i deg her du står som voksen i dag, på godt og vondt.

FAU ber om at det satses på det eneste skolealternativet vi har i kommunen vår, og at kommunens folkevalgte tar en ny gjennomgang av foreslått budsjett for skolen i Sør-Odal.

(debattinnlegget er en forkortet versjon av høringsinnspillet til budsjettet som er sendt fra FAU til de folkevalgte)