↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked

Advokat Nymoen AS

Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon


406 39 231

Besøksadresse

Jernbanegata 16
2211 KONGSVINGER
  1. Beskrivelse

Advokat Nymoen

Advokat, person som har som yrke å yte rettshjelp, og som kan opptre i retten på vegne av sine klienter. Før 1965 var tittelen sakfører. Det fins ca. 10 000 advokater i Norge, hvorav om lag 90 prosent er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

For å kunne praktisere som advokat, må man ha bevilling av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Bevilling kan bare gis til personer over 20 år som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, har gjennomgått et advokatkurs og godtgjør ved politiattest at de har ført en hederlig vandel. Dessuten må vedkommende i minst to år ha vært virksom som autorisert advokatfullmektig, eller som dommer, dommerfullmektig, i stilling ved påtalemyndigheten der behandling av rettssaker inngår som en vesentlig del, eller som universitetslærer i rettsvitenskap. Praksis som advokatfullmektig må omfatte prosedyreerfaring fra minst tre sivile saker. Inntil to av disse kan erstattes med erfaring fra straffesaker, men da slik at to straffesaker tilsvarer én sivil sak.