– Vi føler oss rimelig maktesløse i dette presset som skapes på sosiale medier. Mye av kritikken går egentlig på den norske ordningen og systemet, men blir direkte rettet mot saksbehandlerne.

Vi savner at vår minister står sterk opp mot denne kritikken og opplever at vi får liten beskyttelse for den faglige jobben som disse menneskene står i, sier Ove Jostein Bakken i et brev til barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Han ber om at det tas til orde for å stoppe hetsen. At noe må skje før arbeidsforholdene i barnevernet blir så umulige at rekrutteringen stanser opp.

I et brev krever han svar på hva statsråden gjør med disse forholdene.

Barnevernet i Solør fikk 22 nye meldinger hver måned i fjor og gikk videre med 66,4 prosent av sakene. I årsrapporten går det fram at de har slitt med arbeidsmiljø, høyt sykefravær og utskifting av saksbehandlere.

Fokus på enkeltsaker

– Vi har satt i gang tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og vurderer nye tiltak fortløpende i tjenesten. Barnevern vil det alltid være et tøft felt. Men nå ser vi i noen medier at saker bare blir belyst fra en side, og at det er fokus på enkeltsaker. Barneverntjenestene kan ikke gå ut og kommentere enkeltsaker, og mange vi da tro at hele sannheten er belyst, sier Ove Jostein Bakken til Glåmdalen.

I en mail til statsråd Horne etterlyser han et sterkere engasjement for å øke forståelsen for barnevernets oppgaver og en styrking av saksbehandlernes rettssikkerhet

– Det blir stadig stilt høyere og høyere krav til hva barnevernet skal gjøre. En økning i utfordringer spesielt med hensyn til psykisk helse hos barn, samtidig som hjelpeapparatet blir redusert og terskelen til å få hjelp øker, skriver Bakken i sin mail.

Han utfordrer også statsråden til å be justisministeren prioritere sakene om personhets i media og på sosiale medier. Og styrke straffetiltakene.

– Vi tåler kritikk som går på systemet, men ikke kritikk av enkeltpersoner, sier Bakken.

Sjikane i mediene

Sosiale medier har økt dette presset, hvor du med et enkelt søk kan finne grupper og sider som angriper barnevernstjenesten.

Dagbladet har gjennomført en undersøkelse blant barnevernsledere om trusler og sjikane. 104 (av Cirka 400) har svart, og av disse sier 85 at sosiale medier har gjort det vanskeligere å jobbe i barnevernet. 64 av de 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler. 33 forteller også om trusler mot de ansattes egne barn.

Funnet samsvarer godt med det Arbeidstilsynet konstaterte etter 171 tilsyn i fjor på offentlige og private barnevernsinstitusjoner. En av konklusjonene var at ansatte er en særlig utsatt gruppe. 42 prosent innen gruppen vernepleier/sosialarbeider oppga at det siste året har vært utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen.

– En trussel mot barnevernets arbeid

Solveig Horne svarer i et brev til Solør barnevernstjeneste at hun ser at kritikken mot barnevernet har endret omfang og karakter med framveksten av sosiale medier.

Og at netthets mot barnevernsansatte er et økende problem.

– Det er uholdbart at ledere og medarbeidere i barnevernet opplever å bli utsatt for vold, trusler og netthets. I tillegg å være belastninger for enkeltmennesker, er slike krenkelser en trussel mot kvaliteten i barnevernets arbeid.

God kvalitet i bameverntjenesten forutsetter at de ansatte har et godt arbeidsmiljø og føler seg trygge. Sektoren er avhengig av å beholde kompetente og erfarne barnevernsansatte. Jeg vil understreke at vold, trusler og hets alltid er uakseptabelt, og i noen tilfeller også straffbart, skriver Horne, som er bekymret.

Hun viser til en rekke tiltak som er satt i gang for å møte utfordringene. Og lover en utvikling av barnevernet gjennom en barnevernsreform som legges fram for Stortinget i vår.