Det sa ordfører Kari Heggelund (Sp) under kommunestyrets behandling mandag kveld.

Kristian Botten Pedersen (V) sa innledningsvis at snøskuterkjøring ikke er definert som friluftsliv, og at snøskuter i utmark egentlig er ulovlig, men at det var greit nok med den eksisterende leden og en liten utvidelse. Etappen fra Færder til Losmyra var en etappe han kunne gå for.

Slagugler på Finnskogen i det området leden til Gravberget skal gå, er noe man må ta hensyn til, understreket Botten Pedersen.

– Vi bør skaffe oss mer kunnskap om disse og hvordan det bør løses før vi avgjør saken, sa Botten Pedersen.

Ingen i kommunestyret var uenig i at man må ta hensyn til uglene, men leden ble vedtatt opprettet fram til Gravberget mot Venstres to stemmer. Enstemmig ble det vedtatt at den skal evalueres etter tre år.

Lise Tyskeberget (Ap), Per Roar Bredvold (Frp), Per Erik Engen (Ap), Rune Sørlie (uavhengig) og Ordfører Kari Heggelund (Sp) var alle positive til utvidelser. De pekte på ringvirkningene det ville gi med økt turisme om vinteren, samt næringsmessig for flere bedrifter.

Botten Pedersen pekte ellers på at led i Gjesåsen ville være uheldig for dem som selger stillhet med tretopphyttene i Gjesåsberget.

Einar Ottesen Toverud (Sp) sa at leden ikke er så nær hyttene at den vil være forstyrrende.

– Det er veldig viktig, men samtidig må vi ta vare på friluftslivet, sa varaordfører Rune Sørlie.

Dette ble vedtatt

Ledene:

4: Enstemmig vedtatt (fra Flisa camping i retning Losmyra).

4a: Vedtatt med 19- mot fire stemmer der ordfører Kari Heggelund(Sp), Kristian Botten Pedersen(V), Marita Kalfoss Solllien(V) og varaordfører Rune Sørlie(uavhengig)stemte i mot.(kort del i skjøte mellom 4 og Strabdvika).

4b: Vedtatt med 21- mot to stemmer Kristian Botten Pedersen og repr. Marita Kalfoss Sollien, (V) stemte i mot.(fra Losmyra til Losåsen)

5b: Vedtatt med 19- mot 4 stemmer der ordfører Kari Heggelund, Sp, repr. Kristian Botten Pedersen og Marita Kalfoss Sollien, begge Venstre, og varaordfører Rune Sørlie(uavhengig)stemte i mot.(Skjeppåsen i retning Sjøli).

6b: Vedtatt med 19- mot fire stemmer der ordfører Kari Heggelund(Sp) Kristian Botten Pedersen repr. Marita Kalfoss Sollien, Sp, og varaordfører Rune Sørlie, UA stemte i mot.( til Kjellmyra).

7: Vedtatt 19 mot fire stemmer der ordfører Kari Heggelund(Sp), Kristian Botten Pedersen(V) Marita Kalfoss Sollien(V) og varaordfører Rune Sørlie,(uavhengig)stemte i mot.

8: Vedtatt med 19 - mot fire stemmer der ordfører Kari Heggelund, Kristian Botten Pedersen, Marita Kalfoss Sollien og varaordfører Rune Sørlie stemte i mot. (til Sønsterud).

9: Vedtatt med 21- mot to stemme der Kristian Botten Pedersen og Marita Kalfoss Sollien stemte i mot. (Sandtjernet).

10: Vedtatt med 20- mot tre stemmer der Kristian Botten Pedersen, Marita Kalfoss Sollien og varaordfører Rune Sørlie stemte i mot. (Grenseleden).

11: Vedtatt med 21- mot to stemmer der Kristian Botten Pedersenog Marita Kalfoss Sollien stemte i mot. (til Gravberget).

Led 11 evalueres etter tre år, konkret på slaguglene i Åsnes kommune.

- Enstemmig vedtatt

Åsnes kommunestyre slutter enstemmig seg til vurderingene og konklusjonene i saksutredningen med de justeringer som fremkommer.

Kommunedirektør Otto Langmoen orienterte om saken.

Representanten Kristian Botten Pedersen(V) fremmet følgende forslag:

Leden til Gravberget skal ikke benyttes etter 1. mars for å ta hensyn til hekkende slagugler. Det skal evalueres etter 3 år for å se hvordan dette påvirker naturmangfold.

Forslaget ble forkastet med 21 -mot 2 stemmer der Kristian Botten Pedersen(V)og Marita Kalfoss Sollien (V) stemte for.

Jon Arne Borg Engø fremmet følgende forslag:

Led 11 evalueres etter tre år, konkret på slaguglene i Åsnes kommune(leden til Gravberget)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.