<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Folk</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#CD000A; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27984100"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/glomdalen/lifeloop/birth/20170216222018-935-hu4e/500sq.jpg' class="image" alt="Marie Hornslien og Martin Steinbekken" title="Marie Hornslien og Martin Steinbekken" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Marie Hornslien og Martin Steinbekken har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27546009"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/glomdalen/lifeloop/just_married/20170126073605-1500-ytr1/500sq.jpg' class="image" alt="Linda Skjelin og Arne Hagen" title="Linda Skjelin og Arne Hagen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Linda Skjelin og Arne Hagen har giftet seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28062377"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/glomdalen/lifeloop/birth/20170221130555-1333-ymu4/500sq.jpg' class="image" alt="Ida Marie og Magnus Villy Nilsen" title="Ida Marie og Magnus Villy Nilsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Ida Marie og Magnus Villy Nilsen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27972881"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/glomdalen/lifeloop/birth/20170216111251-750-zfni/500sq.jpg' class="image" alt="Benedicte Eriksen &amp; Jonas Andrè Fjeld" title="Benedicte Eriksen &amp; Jonas Andrè Fjeld" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Benedicte Eriksen & Jonas Andrè Fjeld har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27957097"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/glomdalen/lifeloop/birth/20170215142124-563-6g1u/500sq.jpg' class="image" alt="Renate Strandseter Fleitscher og Trond Fleitscher" title="Renate Strandseter Fleitscher og Trond Fleitscher" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Renate Strandseter Fleitscher og Trond Fleitscher har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28015346"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/glomdalen/lifeloop/birth/20170218203800-1779-1u65/500sq.jpg' class="image" alt="Anne-Line og Christian Kvernsveen" title="Anne-Line og Christian Kvernsveen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Anne-Line og Christian Kvernsveen har fått barn </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>